STRONA GŁÓWNA FIRMY PolGer - WROCŁAW Profesjonalna obsługa i doradztwo
Chcesz do nas napisać? mamy coś zmienić - dodać na tej stronie? naciśnij tutaj

URZĄD MIEJSKI przydatne informacje
uwaga dane z innych serwisów - moga być zmienione lub nieaktualne

INNE NASZE STRONY TEMATYCZNE

strony nasze używają tylko tych ciasteczek, które są generowane automatycznie przez microsoft i google;
jeśli osobie odwiedzającej nasze strony to nie odpowiada to należy opuścić naszą stronę
Administracja   Konta bankowe   CO I JAK ZAŁATWIĆ W UM   szukasz pracy   Straż Miejska  
           

OBOWIĄZUJĄCE INFORMACJE ALFABETEM BRAILLE'A na tabliczkach przydrzwiowych wykonuje firma PolGer


Urząd Wojewódzki

50-951 Wrocław pl. Powst. Warszawy 1
info@DUW.pl www
telefon: 71 340 62 73


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
50-411 Wrocław
Wyb. J. Słowackiego 12/14
UMWD@UMWD.pl www
telefon: 71 776 90 00


Urząd Miejski
Wrocławia
50-141 Wrocław pl. Nowy targ 1/8
kum@UM.wroc.pl
www.Wroclaw.pl
telefon: 71 777-70-00

URZĄD MIEJSKI

Numery centrali telefonicznej
(informacje o numerach Urzędu Miejskiego)
71 777-77-77

Informacja o Urzędzie Miejskim Wrocławia Centrum Obsługi Mieszkańca
pl. Nowy Targ 1/8 parter
telefony i adresy poszczególnych oddziałów

Adres korespondencyjny Urzędu Miejskiego
pl. Nowy Targ 1/8 50-141 Wrocław

Kancelaria UMW (przyjmuje pisma do wszystkich wydziałów i biur Urzędu)
pl. Nowy Targ 1/8 50 - 141 Wrocław parter, pokój 5
tel. +48 71 777 77 77 faks +48 71 777 86 55 e-mail: kum@um.wroc.pl

Oferty szkoleniowe należy kierować na adres: szkolenia@um.wroc.pl

Urząd Miejski Wrocławia posiada 16 budynków.
Wykaz lokalizacji komórek organizacyjnych UMW - do pobrania w formacie .xls

Informacja o Urzędzie Miejskim Wrocławia
(informacja o jednostkach Urzędu Miejskiego i ich kompetencjach)
Centrum Obsługi Mieszkańca pl. Nowy Targ 1/8, parter tel. +48 71 777 77 77

Informacja Działu Rejestracji Działalności Gospodarczej tel. + 48 71 777 77 77
Urząd Miejski Wroclawia Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJE O INNYCH URZĘDACH
TROFEA
MEDALE
ODZNAKI
STEMPLE LAKOWE
PIECZĄTKI
GRAWEROWANIE
SUCHE STEMPLE
TABLICZKI
ZNAMIONOWE
  LASER

Ceny prądu (te prawdziwe) w ostatnich latach w groszach za kilowat
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
22
25
27
29
32
33
34
35
36
38
39
41
44
50
54
59

Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna, konta bankowe

Aktualne opłaty za dokumenty rejestracyjne i opłaty skarbowe.

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Czasowe udostępnianie gruntów Gminy Wrocław

Czasowe udostępnianie gruntów Skarbu Państwa

Decyzja - Pozwolenie konserwatorskie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko

Decyzja ustalająca dopuszczalny poziom hałasu

Decyzja ustalająca linię brzegu oraz rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach

Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012 rok

deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2012
formularz do pobrania:

Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Podatek od nieruchomości - osoby prawne

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Opłata targowa

Opłata skarbowa

Ulgi w spłacie zobowiązań / Dział Ulg

Dział Ulg
ul. W. Bogusławskiego 8, 10
50-031 Wrocław
pok. 222
tel. +48 71 777 81 89
pok. 221
tel. +48 71 777 73 16, 777 71 98, 777 71 39, 777 72 12
pok. 202
tel. +48 71 777 84 91, 777 80 57, 777 74 53, 777 73 14
pok. 205
tel. +48 71 777 81 18, 777 81 94, 777 94 36, 777 89 86

Czym zajmuje się Dział Ulg?
Do kompetencji Działu Ulg należy rozpatrywanie wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych w zakresie podatków i opłat lokalnych, należności pienięznych o charakterze cywilnoprawnym i niepodatkowych należności
o charakterze publicznopranym, tj. opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz trwałego zarządu, których pobór, wymiar, ewidencja lub księgowanie należy do zadań WPO. Ponadto, do kompetencji Działu należy również zajmowanie stanowiska w przedmiocie wniosków o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych, przekazywanych przez Urzędy Skarbowe, w zakresie podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, a stanowiących dochód Gminy - tj.: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne rozliczany w formie karty podatkowej.

 

 

 

Jednostki miejskie

Jednostki budżetowe Zakłady budżetowe Spółki Instytucje kultury Szkoły i placówki oświatowe Zakłady Opieki Zdrowotnej Żłobki

Strategia rozwoju Wrocławia

Strategia rozwoju Wrocławia Programy miejskie Kampanie społeczne Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej

Projekty unijne

Program dla Europy Środkowej Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowy Program Operacyjny Transport Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusz Spójności Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Norweski Mechanizm Finansowy Program URBACT II Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Regiony dla Zrównoważonej Zmiany

Zagospodarowanie przestrzenne

Internetowe Mapy Wrocławia Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia System Informacji Przestrzennej Wrocławia Program Mieszkaniowy

Obwieszczenia, zawiadomienia

Wydziału Architektury i Budownictwa Wydziału Środowiska i Rolnictwa

Komunikaty Ogłoszenia

Organizacje pozarządowe

Otwarte konkursy ofert Wzór oferty, druk sprawozdania Oferty NGO w trybie bezkonkursowym (art. 19 a) Oferty NGO w trybie uchwały RM nr XVI/281/11 Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi Wrocławskie organizacje pozarządowe Wsparcie dla organizacji pozarządowych Wrocławska Rada Działalności Pożytku Publicznego Konsultacje społeczne

Oświadczenia majątkowe

Akty prawne

Statut Wrocławia Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia Prezydenta Projekty Uchwał Zbiory dzienników urzędowych i aktów prawa miejscowego Stanowienie aktów prawnych

Wybory i spisy powszechne

Formy opieki nad dziećmi do lat 3

Rejestracja Żłobki i kluby dziecięce Opiekun dzienny Niania

Dane o dokumentach zawierających informacje środowiskowe

Przetargi, oferty miasta

Usługi Dostawy Roboty budowlane Konkursy Zapytania ofertowe Informacja o wykazach nieruchomości Giełda nieruchomości Grunty i budynki 100 działek na sprzedaż Nieruchomości pod hotele Lokale Licytacje Losowanie miejsc do handlu Sprzedaż obligacji, zbycie udziałów i akcji

Oferty Pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ogłoszenia o naborze Wyniki naboru Praca dla nauczycieli Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Pod podanym numerem telefonu, można uzyskać informacje o jednostkach Urzędu Miejskiego i ich kompetencjach.

Numery telefonów i adresy do wydziałów, biur i jednostek organizacyjnych Urzędu Miejskiego Wrocławia
(z listy należy wybrać poszukiwaną jednostkę i "kliknąć" na jej nazwę - nastąpi przekierowanie na stronę z danymi teleadresowymi)

Godziny pracy zgodne są z godzinami pracy Urzędu

Godziny pracy Urzędu Miejskiego Wrocławia
od 7.45 do 15.45 (od poniedziałku do piątku).

Godziny pracy Centrów Obsługi Mieszkańca

Godziny pracy Centrum Obsługi Podatnika

Godziny pracy Kas Urzędu

Departamenty, wydziały i biura Dane teleadresowe Godziny pracy Centrum Obsługi Mieszkańca Centrum Obsługi Podatnika Kasy Regulamin UMW Zintegrowany System Zarządzania Rejestry, ewidencje, archiwa Kontrole

Dyżury radnych Rady Miejskiej Wrocławia odbywają się w środy w godzinach od 15.00 do 17.00 w pok. 203 i 204, Sukiennice 9. Dyżury Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Wrocławia odbywają się w czwartki w godzinach od 15.00 do 17.00 w pok. 203 i 204, Sukiennice 9 (z wyjątkiem dni, w których odbywa się sesja Rady). Dyżury nie odbywają się w miesiącu sierpniu (przerwa wakacyjna). Kancelaria (adres "pocztowy") Urzędu Miejskiego
50 - 141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
kancelaria, pokój 5
tel. 71 777-73-07, 71 777-72-27,
fax 71 777-86-55
e-mail: kum@UM.wroc.pl

Godziny przyjęć kancelarii: od 7.45 do 15.45W Kancelarii Urzędu przyjmowane są wszelkie dokumenty (oprócz wniosków o wydanie dowodu osobistego i paszportu) i pisma do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu Miejskiego.
Urząd Miejski Wrocławia
 • NIP: 896-10-03-529
 • Regon: 001094670
Gmina Wrocław
 • NIP: 897-13-83-551
 • Regon: 931934839
Wrocław Miasto na prawach powiatu
 • NIP: 897-16-51-767
 • Regon: 931934839

Identyfiktor Miasta Wroclaw: 026401 1

Identyfikatory dla delegatur:

Prezydent
Rafał Dutkiewicz


Sekretariat Prezydenta
ul. Sukiennice 9
50-107 Wrocław
pokój 103
tel. 71 777-82-01, 71 777-88-99
fax 71 777-72-77
e-mail: bpr@UM.wroc.pl

Prezydentowi podlega:

Prezydent nadzoruje:

Wiceprezydent - Maciej Bluj
50-107 Wrocław
ul. Sukiennice 9
pokój 114, I piętro
tel. 71 777-74-83, 71 777-82-70
fax 71 777-83-55
e-mail: ww3@UM.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:
Departament Infrastruktury i Gospodarki

Dyrektor departamentu
Za-ca Dyrektora departamentu, Inżynier Miasta
50-032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 2/4
pokój 407 i 404, IV piętro
tel. 71 777-71-57
fax 71 777-71-29
e-mail: dig@UM.wroc.pl

Nadzoruje:

 

Skarbnik Miasta - Marcin Urban
50-107 Wrocław
Sukiennice 10
pokój 203, II piętro
tel. 71 777-81-35
fax 71 777-84-94
e-mail: skw@UM.wroc.pl

Skarbnikowi Miasta podlega:
Departament Finansów Publicznych

50-107 Wrocław
Sukiennice 10
pokój 106, I piętro
tel. 71 777-86-77
fax 71 777-87-82
e-mail: dfp@UM.wroc.pl

Podlega:

 • Wydział Podatków i Opłat
 • Wydział Budżetu
 • Wydział Finansowy
 • Wydział Księgowości

Sekretarz Miasta - Włodzimierz Patalas
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 107, I piętro
tel. 71 777-70-52
fax 71 777-86-86
e-mail: smw@UM.wroc.pl

Sekretarzowi podlega:
Departament Obsługi i Administracji


Sekretarz Miasta: Włodzimierz Patalas
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 107, I piętro
tel. 71 777-70-52
fax 71 777-86-86
e-mail: doa@UM.wroc.pl

Sekretarz nadzoruje:

 


Wiceprezydent -
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 105, I piętro
tel. 71 777-72-59
fax 71 777-73-08
e-mail: ww2@UM.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:
Departament Spraw Społecznych

Dyrektor departamentu
Za-ca Dyrektora departamentu
50-031 Wrocław
ul. W. Bogusławskiego 8,10
pokój nr 425, IV piętro
tel. 71 777-77-42
fax 71 777-81-52
e-mail: dss@UM.wroc.pl

Wiceprezydent - Adam Grehl
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 130, I piętro
tel. 71 777-70-54, 71 777-72-43
fax 71 777-86-84
e-mail: ww4@UM.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:

Departament Architektury i Rozwoju
Dyrektor departamentu
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 132, I piętro
tel. 71 777-83-01
fax 71 777-75-43
e-mail: dar@UM.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:
Departament Architektury i Rozwoju

Wiceprezydent nadzoruje:

Współpracuje z:

 

 

Wiceprezydent -
Wojciech Adamski

50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 155, I piętro
tel. 71 777-75-91, 777-84-60
fax 71 777-75-87
e-mail: ww1@UM.wroc.pl

Wiceprezydentowi podlega:
Departament Nieruchomości i Eksploatacji

Dyrektor departamentu
50-141 Wrocław
pl. Nowy Targ 1/8
pokój 147-149, I piętro
tel. 71 777-71-97
fax 71 777-74-20
e-mail: dnr@UM.wroc.pl

Wiceprezydent nadzoruje:

 

PIECZĄTKI w 5 MINUT ! SUCHE STEMPLE PIECZĘCIE LAKOWE i LAK OPRAWA I LAMINOWANIE DOKUMENTÓW

RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych

Anna Bergier
nr uprawnień: 5426
miejscowość: Wrocław
email: AnnaBergier@tlen.pl
telefon: 795 706-727

SRM

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
telefon 71 347 16 47

straz@StrazMiejska.Wroclaw.pl
www.StrazMiejska.Wroclaw.pl

Zgłoszenia alarmowe oraz bieżące
dotyczące obszaru całego miasta
przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu
986

Strażnicy osiedlowi telefony

Oddział I
ul. Wysoka 6
53-512 Wrocław
Przyjmowanie interwencji tel. 71 347 16 47 całą dobę
Sekretariat
tel. 71 347 16 44
fax: 71 347 16 44
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Zgłoszenia z dzielnic: Krzyki, Stare Miasto, Fabryczna

Oddział II
ul. Pautscha 4
51-651 Wrocław
Przyjmowanie interwencji

tel. 71 347 16 45
fax: 71 347 16 45
godziny pracy:
pn-pt: 6:00 - 21:00
Sekretariat

tel. 71 347 16 46
fax: 71 347 16 46
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30

Zgłoszenia z dzielnic :Psie Pole, Śródmieście

Oddział III
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
Referat Wykroczeń
tel. 71 347 16 37
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 20:30 Sekretariat

tel. 71 347 16 38
fax: 71 347 16 38
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 14:30
Centrum Kierowania, ul. Zapolskiej 4, 55-080 Wrocław
Przyjmowanie interwencji telefon:
986
fax:
71 371 67 62
godziny pracy:
całą dobę
Zgłoszenia
od osób głuchoniemych
poprzez SMS-y
telefon:
608 302 302

godziny pracy:
całą dobę
Kancelaria GŁÓWNA
ul. GWARNA
telefon: 71 347 16 35
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Kasa


godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:00
Rzecznik Prasowy
telefon: 71 347 16 40
fax: 71 347 16 40
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Skargi i wnioski
telefon: 71 347 16 39
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:30

GRAWEROWANIE WYCINANIE PRODUKCJA MEDALI I ODZNAK PRODUKCJA NAKLEJEK

LAMPY
WEDUTA


eleganckie lampy
stołowe z widokami
starego Wrocławia
(kliknij)

doskonały
prezent
Gilotyna_we_Wrocławiu_szafot_Golembka
HISTORIA WARTO PRZECZYTAĆ

URZĄD MIASTA WROCŁAWIA - URZĄD MIASTA KRAKOWA

NISZCZARKI sprzedaż Bindownice sprzedaż Laminatory sprzedaż Gilotyny i obcinarki sprzedaż
druk PRAC MAGISTERSKICH DRUK PRAC DOKTORSKICH Oprawa twarda i miękka Druk rysunków
GRAWER TABLICZKI ZNAMIONOWE ZNAKOWANIE NARZĘDZI I METALI  
galeria zdjęć
1
galeria zdjęć PolGer
2
galeria zdjęć PolGer Wrocław
3
galeria zdjęć produktów
4
galeria zdjęć
5
przykłady prac
6

7
GALERIE ZDJĘĆ PRODUKTÓW WYKONANYCH W PolGer


Dział ewidencji ludności
(Centrum Obsługi Mieszkańca, dawne Biuro Meldunkowe)
Departament Obsługi i Administracji

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Sekretariat Wydziału pokój 244
tel. 71 777-77-95, 71 777-86-65 fax 71 777-77-86 wso@UM.wroc.pl
sprawy związane z dawnym Wydziałem Komunikacji:
tel. 71 777-77-37, 71 777-86-65 fax 71 777-77-86 wso@UM.wroc.pl
Informacja o rejestracji pojazdów:tel. 71 777-86-02

Dyrektor Wydziału - Henryk Zieliński
Zastępca Dyrektora Wydziału - Grażyna Witorzeńć
Zastępca Dyrektora Wydziału - Anna Krukowska

Struktura Wydziału:

 • Urząd Stanu Cywilnego

  Wchodzi w skład

  Departament Obsługi i Administracji

  Adres

  ul. PAWŁA WŁODKOWICA 20; 50-072 Wrocław

  Kontakt

  Sekretariat
  pok. 25, II piętro
  tel. +48 71 777 91 50, 777 91 51
  faks +48 71 777 91 52
  e mail: usc@um.wroc.pl

  Kierownictwo

  Kierownik USC: Henryk Kalinowski
  Zastępca Kierownika USC: Danuta Buła
  Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Jachymiak
  Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Stygar

  Opis struktury jednostki

  Dział Urodzeń i Zgonów

  • sprawy urodzeń
   pok. 14, 15, 17, I piętro
   tel. +48 71 777 91 61, 777 91 63, 71 777 76 23
  • sprawy zgonów
   pok. 2, parter
   tel. +48 71 777 97 43, 777 97 44, 777 97 45

  Dział Małżeństw
  pok. 2, parter,
  pok. 24, II piętro
  tel. +48 71 777 91 55, 777 91 89, 777 91 59

  Dział Archiwum
  pok. 2, parter
  tel. +48 71 777 91 71, 777 91 79, 777 91 82

  Stanowisko ds. obsługi aktów stanu cywilnego w języku niemieckim
  pok. 27, II piętro
  tel. +48 71 777 91 53

  Stanowisko ds. zmian imion i nazwisk
  pok. 27, II piętro
  tel. +48 71 777 91 66

  Kompetencje i zadania

  Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii

  • inne
  • rejestracja stanu cywilnego
  • zaświadczenia z akt stanu cywilnego

  Godziny pracy

  Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 17.15

Wydział Spraw Obywatelskich

Wchodzi w skład

Departament Obsługi i Administracji

Adres

ul. GABRIELI ZAPOLSKIEJ 4; 50-032 Wrocław

Kontakt

Sekretariat
pok. 244, II piętro
tel. +48 71 777 77 95
faks +48 71 777 77 86
e-mail: wso@um.wroc.pl

Kierownictwo

Dyrektor Wydziału: Henryk Zieliński
Zastępca Dyrektora Wydziału: Bożena Bronowicka
Zastępca Dyrektora Wydziału: Anna Krukowska

Opis struktury jednostki

Dział Ewidencji Ludności

 • Rejestr Wyborców
  Kierownik: Halina Chorzempa
  pok. 224, II piętro
  tel.+48 71 777 76 67
  faks +48 71 777 76 65
 • Aktualizacja Dokumentów
  Kierownik: Janina Nowak
  pok. 230, II piętro
  tel.+48 71 777 78 06
 • Rejestracja Pobytów Stałych i Czasowych
  Kierownik: Elwira Żakowicz
  pok. 29, parter
  tel. +48 71 777 79 91, 777 86 58

Dział Dowodów Osobistych
Kierownik: Krzysztof Filiks
pok. 29, parter
tel. +48 71 777 82 07

Dział Decyzji Administracyjnych ds. Zameldowań i Wymeldowań
Kierownik: Urszula Mielczarek
pok.253, II piętro
tel.+48 71 777 79 34

Dział Rejestracji Pojazdów
Kierownik: Zdzisław Andrzejczak
pok. 13, parter
tel. +48 71 777 78 80

Dział Uprawnień Kierowców
Kierownik: Iwona Jasińska
ul. G. Zapolskiej 2/4, pok. 1, parter
tel. +48 71 777 91 49

Zespół Szkoleń Kierowców i Badań Technicznych Pojazdów
Główny specjalista: Marek Szwakop
pok. 201, II piętro
tel. +48 71 777 76 03

Dział Organizacyjny
Kierownik: Barbara Maślankowska
pok. 255, II piętro
tel. +48 71 777 78 83, 777 79 07

Zespół ds. Skarg i Wniosków
Kierownik: Jadwiga Pietrzak
pok. 233, II piętro
tel. +48 71 777 72 24

Dział Postępowań Administracyjnych w Sprawach Rejestracji Pojazdów
Kierownik: Agata Aleks
tel. +48 71 777 78 10
fax: +48 71 777 83 38

Urząd Stanu Cywilnego
Kierownik: Henryk Kalinowski ,
ul. Włodkowica 20/22, pok. 25, parter
tel. +48 71 777 91 51

Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej
Kierownik: Piotr Gaglik
pl. Nowy Targ 1/8, pok. 21, parter
tel. +48 71 777 75 23

Kompetencje i zadania

Wydział/Biuro realizuje zadania z kategorii

 • dowód osobisty
 • działalność gospodarcza
 • komunikacja, transport
 • prawo jazdy
 • rejestracja pojazdów
 • zameldowanie
 • zbiórki, zgromadzenia, imprezy

Godziny pracy

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.45 do 15.45

 

 

 

 

Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania z zakresu:

 1. przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, prawa prywatnego międzynarodowego oraz wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy o zmianie imion i nazwisk, wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego;
 2. ewidencji ludności oraz zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności "PESEL";
 3. wydawania dowodów osobistych przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów;
 4. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania;
 5. wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zbiórek publicznych ;
 6. rejestracji działalności gospodarczej ustawowo objętej ewidencją osób fizycznych oraz podmiotów zagranicznych, dokonywania zmian w ewidencji, wydawania decyzji w sprawie odmowy wpisu albo wykreślenia z ewidencji;
 7. rejestracji pojazdów i dopuszczenia ich do ruchu, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w tym zakresie;
 8. prowadzenia ewidencji zarejestrowanych pojazdów, aktualizacji i wprowadzania zmian dotyczących właściciela, parametrów technicznych oraz cech identyfikacji;
 9. wydawania dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami w ruchu krajowym i międzynarodowym oraz prowadzenia postępowań związanych z korzystaniem z tych uprawnień;
 10. wydawania decyzji i prowadzenia postępowań związanych z badaniami technicznymi pojazdów, szkoleniem kierowców i instruktorów nauki jazdy oraz nadzór i kontrola w tym zakresie;
 11. wydawania decyzji administracyjnych o wpisie do stałego rejestru wyborców;
 12. prowadzenia i koordynacji całości spraw skarg i wniosków wnoszonych do Prezydenta lub innych pracowników Urzędu - Centralny Rejestr Skarg i Wniosków;
 13. nieodpłatnego poświadczania, na wniosek osób zainteresowanych lub organu rentowego, własnoręczności lub autentyczności podpisów na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych;
 14. nieodpłatnego poświadczania własnoręczności podpisu emerytów lub rencistów oraz upoważnionych osób sprawujących faktyczną opiekę nad emerytem lub rencistą w sytuacji potwierdzenia przez wymienione osoby istnienia dalszego prawa pobierania przysługujących im świadczeń;
 15. prowadzenia egzekucji obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań realizowanych przez Wydział

Centra Obsługi Mieszkańca
COM I przy ul. Gabrieli Zapolskiej 2/4

 • tel: 71 777-82-04, 71 777-82-05

50-032 Wrocław
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
od 8:00 do 17:15

Obsługa interesantów w zakresie spraw związanych z Wydziałem Spraw Obywatelskich:

 • rejestracja pojazdów,
 • prawo jazdy,
 • sprawy meldunkowe,
 • dowód osobisty
COM II przy pl. Nowy Targ 1/8
 • tel. 71 777-86-02, 71 777-86-04 - rejestracja pojazdów
 • tel. 71 777-86-09 - prawa jazdy
 • tel. 71 777-86-12 - meldunki i dowody osobiste
 • tel. 71 777-70-13, 71 777-70-36 - rejestracja działalności gospodarczej
pl. Nowy Targ 1/8
50-131 Wrocław
godziny pracy:
poniedziałek - piątek
od 8:00 do 17:15

COM ze stanowiskami bezpośredniej obsługi, w której mieszkańcy mogą:

 • załatwić wszelkie sprawy związane z Wydziałem Spraw Obywatelskich:
  • rejestracja pojazdów,
  • prawo jazdy,
  • sprawy meldunkowe,
  • dowód osobisty,
  • rejestracja działalności gospodarczej
 • wnieść opłaty w Kasie Urzędu.

W związku z obsługą przedsiębiorców 2 stanowiska przeznaczono dla Urzędu Skarbowego

Kasy (wejście od ul. Krowiej)
tel. 71 777-70-85, 71 777-73-33

COM II przy pl. Nowy Targ 1/8
Informacja Wydziału Architektury i Budownictwa:
tel. 7) 777-71-15, 71 777-73-26

Czynne:
 • poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: od godziny 8.00 do godziny 15.15
 • środa: od godziny 8.00 do godziny 17.15

COM ze stanowiskami bezpośredniej obsługi, w której mieszkańcy mogą:

 • pozyskać informację oraz przedłożyć dokumentację związaną ze sprawami architektonicznobudowlanymi, realizowanymi w Wydziale Architektury i Budownictwa,
 • uzyskać informację o funkcjonowaniu Urzędu,
 • złożyć pismo do wszystkich Wydziałów i Biur Urzędu w Kancelarii Ogólnej

  COM IV Marcina Kromera 44:
 • 71 777-84-70

Aktualne opłaty za dokumenty rejestracyjne i opłaty skarbowe.
(dane zamieszczone poniżej powinny być zweryfikowane telefonicznie)

01.02.2012

Kategoria spraw: Sprawy obywatelskie

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Spraw Obywatelskich

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Departament Obsługi i Administracji

Wydział Spraw Obywatelskich
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław

Opłaty:

Aktualne opłaty za dokumenty rejestracyjne i opłaty skarbowe

Aktualne opłaty za dokumenty rejestracyjne (gotówka albo karta płatnicza)

karta pojazdu 75,00 zł 1szt.
wtórnik karty pojazdu 75,00 zł 1szt.
dowód rejestracyjny 54,00 zł 1 szt.
pozwolenie czasowe z urzędu - po złożeniu wniosku o rejestrację pojazdu 13,50 zł 1 szt.
pozwolenie czasowe na wniosek wlaściciela 18,50 zł 1 szt.
znak legalizacyjny 12,50 zł kpl.
nalepka kontrolna 18,50 zł 1 szt.
nalepki legalizacyjne na tablice tymczasowe 6,25 zł 1 szt.
tablica samochodowa zwyczajna 80,00 zł kpl.
tablica na przyczepy zwyczajna 40,00 zł 1 szt.
tablica na motocykle, ciągniki zwyczajna 40,00 zł 1 szt.
tablica na motorower zwyczajna 30,00 zł 1 szt.
tablica indywidualna 1.000,00 zł kpl.
tablica zabytkowa samochodowa 100,00 zł kpl.
tablica zabytkowa motocyklowa 50,00 zł 1 szt.
tablica tymczasowa samochodowa (termin używania do 30 dni ) 30,00 zł kpl.
tablica tymczasowa na przyczepy 15,00 zł 1 szt.
tablica tymczasowa motocykla, ciągnika 12,00 zł 1 szt.
tablica tymczasowa motorowerowa 12,00 zł 1 szt.

Opłata skarbowa (wnoszona gotówką albo kartą płatniczą):

decyzja o rejestracji pojazdu wydana na wniosek strony

10,00 zł

decyzja o czasowej rejestracji pojazdu wydana na wniosek strony

10,00 zł
decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu wydana na wniosek strony 10,00 zł
zaświadczenie 17,00 zł
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 17,00 zł

Opłata ewidencyjna za wydanie:

dowodu rejestracyjnego 0,50 zł
pozwolenia czasowego 0,50 zł
zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych 0,50 zł
nalepki kontrolnej 0,50 zł
karty pojazdu 0,50 zł

 

Numery kont bankowych, na które można dokonywać wpłat

(dane zamieszczone poniżej powinny być zweryfikowane telefonicznie)

Gmina Wrocław
BZ WBK SA I O/Wrocław
nr:

03 1090 2398 0000 0006 0800 3288
opłata skarbowa
Opłata skarbowa pobierana jest za: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopi,
np.:

 • potwierdzenie kserokopii dokumentów znajdujących się w teczkach dowodowych (archiwum Działu Dowodów Osobistych)
 • zameldowanie i wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 • sporządzenie aktu małżeństwa
 • decyzja o wpisaniu do polskiej księgi stanu cywilnego treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą
 • decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)
 • zaświadczenie stwierdzające, że obywatel polski lub zamieszkały na terytorium RP cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego państwa, zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą
 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego
 • zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego
 • zezwolenie na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego
 • inne decyzje (np. o sprostowaniu, uzupełnieniu aktu stanu cywilnego) wydawane przez Kierownika USC uwzględniające wnioski stron
 • inne czynności Kierownika USC
 • wypis lub wyrys ze studium planu zagospodarowania przestrzennego
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • zaświadczenie wydane na na wniosek o wpis do rejestru zwierząt gatunków wymienionych w Załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r.
 • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
 • pozwolenie na wprowadzanie substancji i energii do środowiska wydawane na podstawie przepisów o ochronie środowiska i przepisów o odpadach,
 • przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • pozwolenie wodnoprawne,
 • wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów, poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia,
 • zaświadczenie stwierdzające ostateczność decyzji,
 • zaświadczenie potwierdzające przyjęcie zgłoszenia (zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych, rozbiórki obiektów budowlanych)
 • decyzje o przeniesieniu praw i obowiązków,
 • wydanie duplikatu zezwolenia (pozwolenia, koncesji) lub przyrzeczenia
 • wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
 • duplikat zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub decyzji o wykreśleniu z ewidencji
 • zaświadczenie na podstawie art.217 kpa potwierdzające wpis przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej
 • informacja pisemna o przedsiębiorcy osobie trzeciej
 • decyzja o ustaleniu warunków zabudowy
 • decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego
 • inne decyzje wydawane przez WAB na wniosek stron (zmiana lub przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy, o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby, umorzenie postępowania)
 • zaświadczenie o samodzielności lokalu (mieszkalnego, użytkowego, garażu
 • pozwolenie na budowę obiektu budowlanego
 • pozwolenie na rozbiórkę obiektu budowlanego

46 1090 2398 0000 0006 0800 3290
opłata za korzystanie ze wszystkich typów zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (opłaty roczne i ratalne)

85 1090 2398 0000 0006 0800 3267
udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL

41 1090 2398 0000 0006 0800 3283

 • użytkowanie gruntów, użytkowanie wieczyste gruntów, trwały zarząd gruntów komunalnych
  Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu mogą być dokonywane na w/w konto lub konto indywidualne, które jest wyszczególnione w zawiadomieniach
 • dzierżawa gruntów, korzystania z gruntów bez tytułu prawnego
  przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • wzrost wartości nieruchomości - renta planistyczna
 • opłata adiacencka
 • operat szacunkowego
 • nabycie nieruchomości od Gminy
 • ratalna spłata nabytych nieruchomości od Gminy
 • zwrot bonifikat udzielonych przy nabywaniu lokali mieszkalnych od Gminy

51 1090 2398 0000 0006 0800 3297

 • użytkowanie wieczystego gruntów Skarbu Państwa (osoby fizyczne, osoby prawne), użytkowania oraz trwałego zarządu gruntów Skarbu Państwa
  Opłaty osób fizycznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa mogą być dokonywane na w/w konto lub na indywidualne konta bankowe, których numery podawane są corocznie w zawiadomieniach
 • dzierżawy i bezumowne korzystanie z gruntów Skarbu Państwa
 • przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dotyczy to gruntów Skarbu Państwa.)
 • sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

95 1090 2398 0000 0006 0800 3281

 • podatek od nieruchomości,
 • podatek rolny,
 • podatek leśny

68 1090 2398 0000 0006 0800 3282
podatek od środków transportowych

84 1090 2398 0000 0006 0800 3285
opłata targowa

89 1090 2398 0000 0006 0800 3292
wpłaty pieniężne po otrzymaniu tytułu wykonawczego (np. zaległe podatki, zaległości z tytułu niezapłaconego mandatu wystawionego przez Straż Miejską, zaległości z tytułu nieuiszczonych opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania, nienależnie pobranych zasiłków z MOPS)

83 1090 2398 0000 0006 0800 3303

 • wpłaty dokonywane przez dłużników na wezwanie Działu Windykacji i Zgłaszania Wierzytelności - należność główna, odsetki, koszty egzekucyjne, koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego
 • wpłaty kwot ściągniętych w toku prowadzonej egzekucji komorniczej - należność główna, odsetki, koszty egzekucyjne, koszty procesu, koszty zastępstwa procesowego
 • wpłaty wierzytelności zaspokojonych w planie podziału sumy uzyskanej z licytacji nieruchomości
 • wpłaty wierzytelności z planu podziału funduszy masy upadłości

UWAGA! Na powyższe konto nie należy dokonywać wpłat dotyczących należności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego sp. z o.o. z tytułu mandatów za brak dokumentu przewozu.

79 1090 2398 0000 0006 0800 3278

 • licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób
 • licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym osób
 • zaświadczenie na wykonywanie przewozów drogowych na potrzeby własne
 • karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej
 • karta parkingowa dla placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych
 • prawo jazdy, w tym prawo jazdy międzynarodowe
 • dowód rejestracyjny
 • karta pojazdu
 • pozwolenie czasowe
 • tablice rejestracyjne
 • wpis do stacji kontroli pojazdów
 • prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców
 • zaświadczenia, legitymacje instruktora nauki jazdy,wyrejestrowanie pojazdów, uprawnienia diagnostyczne
 • opłata parkingowa, zaświadczenia o wykonywaniu przewozów /np. na potrzeby własne/
 • zaświadczenia o uzgodnieniu położenia infrastruktury, np. położenia przyłącza sieci ciepłowniczej, położenia trasy kabli itp.
 • udostępnienie informacji publicznych
 • karty wędkarskie
 • uzgodnienia WSR w zakresie ochrony zieleni z informacją jakiej dotyczy sprawy.

49 1090 2398 0000 0006 0829 646 7
usunięcie (wycięcie lub przesadzenie) drzew i krzewów ustalona w wydanym zezwoleniu

* * *

wpłaty z tytułu czynszów dokonywane przez najemców lokali nieruchomości Skarbu Państwa, będących w zarządzie Spółki Zarządzającej

 • ul.Koszarowa
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 812 1090 2398 0000 0001 0179 0293
 • ul.Braterska 14,14a
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 96 1090 2398 0000 0001 0719 0333
 • ul.Nowy Świat 32-40
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 28 1090 2398 0000 0001 0179 0490
 • ul.Braterska 14b
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 49 1090 2398 0000 0001 0179 0597
 • ul.Chińska 5a
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 36 1090 2398 0000 0001 0179 0637
 • ul.Milicka 12
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 71 1090 2398 0000 0001 0179 0783
 • ul.Księcia Witolda
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 22 1090 2398 0000 0001 1333 9515
 • ul.Połbina
  BZ WBK S.A. I/O Wrocław 97 1090 2398 0000 0001 1356 1847

Wyszukiwarka dokumentów komunikacyjnych

Ogólnopolska wyszukiwarka danych związanych z dowodami rejestracyjnymi i prawami jazdy:

Wyszukiwarka dokumentów komunikacyjnych

Uwaga!
System pokazuje dokumenty, które są do odebrania w urzędzie.
Jeśli dokument został odebrany z urzędu, sprawa dotycząca tego dokumentu znika z bazy danych ww wyszukiwarki

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Wrocław

Kategoria spraw: Nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Nieruchomości Komunalnych

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Nieruchomości Komunalnych
al. Marcina Kromera 44
kancelaria pok. 38

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

użytkownik wieczysty

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 07:45 - 15:45
wtorek 07:45 - 15:45
środa 07:45 - 15:45
czwartek 07:45 - 15:45
piątek 07:45 - 15:45

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wniosek o udzielenie bonifikaty - do pobrania poniżej lub w Wydziale Nieruchomości Komunalnych al. Marcina Kromera 44, kancelaria pok. 38
oświadczenie o dochodach - do pobrania poniżej lub w Wydziale Nieruchomości Komunalnych al. Marcina Kromera 44, kancelaria pok. 38
załączniki do oświadczenia (np. zaświadczenie o zarobkach brutto za poprzedni rok, aktualna decyzja organu rentowego o przyznaniu renty/emerytury, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku bezrobotnych, i inne)

Druki do pobrania:

Rozmiar:

Data dodania:

wniosek o udzielenie bonifikaty

32 kB

28 października 2011

oświadczenie dla osób fizycznych

29 kB

28 października 2011

oświadczenie dla Spółdzielni Mieszkaniowej

28 kB

28 października 2011

Podstawa prawna:

art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 - z późn. zm.)

Uwagi:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224), właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty (art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

Termin składania wniosków: do 31 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata.

Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa

Kategoria spraw: Nieruchomości

Jednostka odpowiedzialna: Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa
al. Marcina Kromera 44
kancelaria pok. 37

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

użytkownik wieczysty

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 07:45 - 15:45
wtorek 07:45 - 15:45
środa 07:45 - 15:45
czwartek 07:45 - 15:45
piątek 07:45 - 15:45

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

wniosek o udzielenie bonifikaty - do pobrania poniżej lub w Wydziale Nieruchomości Skarbu Państwa al. Marcina Kromera 44, kancelaria pok. 37
oświadczenie o dochodach - do pobrania poniżej lub w Wydziale Nieruchomości Skarbu Państwa al. Marcina Kromera 44, kancelaria pok. 37
załączniki do oświadczenia (np. zaświadczenie o zarobkach brutto za poprzedni rok, aktualna decyzja organu rentowego o przyznaniu renty/emerytury, zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku bezrobotnych, i inne)

Druki do pobrania:

Rozmiar:

Data dodania:

wniosek o udzielenie bonifikaty

32 kB

29 listopada 2011

oświadczenie o dochodach

29 kB

29 listopada 2011

Podstawa prawna:

art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 - z późn. zm.)

Uwagi:

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 224), właściwy organ udziela na ich wniosek 50 % bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty (art. 74 ust. 2 ww. ustawy).

Termin składania wniosków: do 31 marca roku kalendarzowego, za który opłata ma być wniesiona.

 

Decyzja - Pozwolenie konserwatorskie

Kategoria spraw: Inne

Jednostka odpowiedzialna: Miejski Konserwator Zabytków

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. Bernardyńska 5
Sekretariat - pok. 01 (przy wejściu, po prawej stronie)

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna, państwowa i samorządowa jednostka organizacyjna oraz organizacja społeczna - posiadające tytuł prawny posiadania zabytku. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 9:00 - 14:00

wtorek 9:00 - 14:00

środa 9:00 - 14:00

czwartek 9:00 - 14:00

piątek 9:00 - 14:00

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

Formularz wniosku: od MKZ-01 do MKZ-09

Na każdym z formularzy, w pouczeniu, jest podany odpowiedni zestaw wymaganych załączników do wniosku.

Formularze można pobrać ze strony BIP, pod tym adresem.

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:

1. Sprawdzenie, czy budynek, obszar lub rzecz są wpisane do rejestru zabytków.

2. Sprawdzenie czy na obszarze planowanych działań obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania terenu i uwzględnienie w planowanych działaniach zapisów tego planu.

3. Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli jest wymagana) i uwzględnienie w planowanych działaniach zapisów tej decyzji. Decyzje należy załączyć do formularza wniosku.

4. Uzyskanie opinii lub decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (jeśli w zakresie planowanych działań jest wykonywanie wykopów ziemnych). Opinię lub decyzję należy załączyć do formularza wniosku.

5. Zakwalifikowanie planowanych działań do kategorii ustawowych (roboty budowlane na obszarze, badania architektoniczne itp.).

6. Wypełnienie odpowiedniego formularza wniosku: od MKZ-01 do MKZ-09, w zależności od kwalifikacji planowanych działań.

7. Wpłata należnej opłaty skarbowej. Dowód wpłaty należy załączyć do formularza wniosku.

Opłaty:

Opłaty skarbowe:

W kwotach: 82 zł - za decyzję, 41 zł - za zmianę decyzji, 17 zł - za pełnomocnictwo należy wnosić w kasach Urzędu Miejskiego (gotówką) albo przelewami bankowymi na konto: Gmina Wrocław, 50 - 141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1/8, rachunek BZ WBK nr 03 1090 2398 0000 0006 0800 3288.

Wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej.

Wydanie decyzji - zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Inne opłaty:

Posiadacz nieruchomości może ponosić opłaty za usunięcie drzew lub krzewów. Opłaty zostaną ustalone w wydanym zezwoleniu. Opłaty za usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków są o 100% wyższe od stawek ustalonych dla terenów nie wpisanych do rejestru zabytków.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 1 miesiąc od dnia dostarczenia kompletnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 2 miesiące.

Średnio - 2-3 tygodnie.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje odwołanie od decyzji, które powinno być złożone w sekretariacie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego, lub nadane na poczcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia i adresowane "Do Ministra Kultury za pośrednictwem Prezydenta Wrocławia".

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987)

Porozumienie z dnia 05 września 2011 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia W sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z 2011 r. Nr 202, poz. 3506)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 1071 z późn. zm.)

Uwagi:

Z aktualnym rejestrem zabytków i oryginałami decyzji o wpisie można zapoznać się u Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków .

Kopie decyzji o wpisaniu obiektów do rejestru zabytków oraz dokumentacje studialne i projektowe dostępne są w Archiwum MKZ, w terminach jego otwarcia: czwartki i piątki od godz. 13:00 do 15:00.

Mapy oraz informacje o adresie geodezyjnym terenu można uzyskać w Zarządzie Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu przy al. M. Kromera 44.


Urząd Miejski Wrocławia
Wydział Inżynierii Miejskiej
Dział Utrzymania Miasta
ul. G. Zapolskiej 4
50-032 Wrocław
tel. 71 777 86 03

 


Jeśli urzędnik ma choć 1% możliwości odesłania petenta do innego pokoju to ma on (petent) 99% szansy na to, że tam trafi a tam ....
Jeśli urzędnikowi pojawi się mikroskopijna szansa na ograniczenie możliwości załatwienia sprawy, to w 100% taka możliwość pojawi się w zapisie ustawy lub rozporządzenia .
Bzdety unijnych a więc i polskich urzędników: marchewka owocem, prosty banan, stado składające się z 50,1 krowy. Ciekawe czy chodzi o ucho czy ogon. Otwarty przetarg na zakup towaru za 50 zł. Ostanio był urzędnik poszukujący taniej płyty CD. Kontrakt - 10 szt. Musiał zebrać trzy oferty. Różnica w cenie może 10 groszy. Zysk 1 zł. Ile przewalił publicznych pieniędzy ? - ale jest czysty.
Globalnie Niemiec jest Niemcem, Francuz Francuzem, Anglik Anglikiem a Polak Europejczykiem czyli nikim.

Największym wrogiem Polaka jest drugi Polak a jeszcze większym wrogiem - Polak URZĘDNIK.
Jedyne pocieszenie - potrafimy nieżle kombinować, świetnie dajemy i bierzemy łąpówki, mamy najdziwniejszych posłów i polityków i rządzi nami największa wieś Europy - w końcu Parlament mamy na Wiejskiej.

Jednostki budżetowe Gminy

Jednostki budżetowe Gminy

Archiwum Miejskie Wrocławia
ul. Stalowa 62
53-440 Wrocław
tel. +48 71 770 20 10
e-mail: biuro@amw.wroclaw.pl
www.amw.wroclaw.pl

Centrum Informacji i Rozwoju Społecznego
pl. Dominikański 6
50-159 Wrocław
tel. +48 71 77 24 900
faks +48 71 77 24 939
www.cirs.wroclaw.pl

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu
54-131 Wrocław,
ul. Mączna 3
tel. +48 71 376 99 00
faks +48 71 376 99 05
e-mail: mcus@mcus.pl
www.mcus.pl

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
53-611 Wrocław
ul. Strzegomska 6
tel. +48 71 78 22 300 do 03
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
www.mops.wroclaw.pl

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35
51-612 Wrocław
tel. +48 71 733 40 60
faks +48 315 43 18
www.mcs.wroc.pl

Straż Miejska Wrocławia
50-001 Wrocław
ul. Gwarna 5/7
tel./faks +48 71 347 16 35, 347 16 34
e-mail: straz@strazmiejska.wroclaw.pl
www.strazmiejska.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73a
tel +48 71 796 45 60
faks +48 71 796 45 61
e-mial: poczta@wcdn.wroc.pl
www.wcdn.wroc.pl

Wrocławski Tor Wyścigów Konnych - Partynice
ul. Zwycięska 2
53-033 Wrocław
tel. +48 71 339 83 64
faks +48 71 333 45 18
e-mail: biuro@torpartynice.pl
www.torpartynice.pl

Wrocławski Zespół Żłobków
53-609 Wrocław
ul. Fabryczna 15
tel./faks +48 71 358 46 46
www.wzz.wroc.pl

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
53-633 Wrocław
ul. Długa 49
tel. +48 71 355 90 76 (centrala)
faks +48 71 355 08 66
e-mail: zdium@zdium.wroc.pl
www.zdium.wroc.pl

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego
51-163 Wrocław
Al. Kromera 44
tel. +48 71 32 72 100
faks +48 71 32 72 350
e-mail: sekretariat@zgkikm.wroc.pl
www.zgkikm.wroc.pl

Zarząd Inwestycji Miejskich
53-135 Wrocław
ul. Januszowicka 15a
tel. +48 71 36 07 332
faks +48 71 36 07 331
e-mail: kancelaria@zim.wroc.pl
www.zim.wroc.pl

Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich
ul. Namysłowska 8
50-304 Wrocław
tel. +48 71 721 58 10
tel./faks +48 71 721 58 11
e-mail: zojm@um.wroc.pl
www.zojm.wroclaw.pl

Zarząd Zasobu Komunalnego
50-111 Wrocław
ul. Św. Elżbiety 3/4
tel. +48 71 777 84 00, 777 77 49, 777 79 31
faks +48 71 777 75 06
e-mail: sekretariat@zzk.wroc.pl
www.zzk.wroc.pl/index.php

Zarząd Zieleni Miejskiej
50-231 Wrocław
ul. Trzebnicka 33
tel./faks +48 71 328 66 11, 328 66 12, 328 25 04, 328 25 05
e-mail: zzm@zzm.internetdsl.pl
www.zzm.wroc.pl

 

Zakłady budżetowe Gminy

Centrum Integracji Społecznej
ul. Strzegomska 49
53-611 Wrocław
tel. +48 71 782 35 11 (sekretariat)
faks +48 71 782 35 12
e-mail: sekretariat@cis.wroclaw.pl
www.cis.wroclaw.pl

Izba Wytrzeźwień Wrocławia
Placówka zlikwidowana - więcej informacji

Zamiast Izby Wytrzeźwień 29 października 2012 r., o godz. 20.00 działalność rozpoczyna
Wrocławski Ośrodek Pomocy Osobom Nietrzeźwym (WrOPON)
ul. Sokolnicza 14/18
53-621 Wrocław
tel. +48 71 354 20 37 (dział Izba Wytrzeźwień)
tel./fax +48 71 355 56 43 (administracja)
e-mail: info@spw.wroclaw.pl

Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej
ul. Litomska 10
53-641 Wrocław
tel. +48 71 354 64 22
faks: +48 71 355 59 14
www.zaz.wroclaw.pl

Zarząd Cmentarzy Komunalnych
pl. Strzelecki 19/21
50-224 Wrocław
tel. +48 71 328 70 20
faks +48 71 328 70 18
e-mail: biuro@zck.wroc.pl
www.zck.wroc.pl

Wyszukiwarka miejsc pochówku

Spółki Gminy Wrocław

Jednoosobowe Spółki Gminy Wrocław:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o .
ul. B. Prusa 75-79/
50-316 Wrocław
tel. +48 71 32 50 800
faks +48 71 32 50 802
e-mail: biuro@mpk.wroc.pl
www.mpk.wroc.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.
ul. Na Grobli 14/16
50-421 Wrocław
tel. +48 71 34 09 500
faks +48 71 37 23 720
e-mail: mpwik@mpwik.wroc.pl eko
www.mpwik.wroc.pl

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.
ul. Przybyszewskiego 102/104
51-148 Wrocław
tel. +48 71 325 21 04, 325 33 38, 325 28 44
faks +48 71 325 22 96
e-mail: tbs@tbs-wroclaw.com.pl
e-mail: inwestycje@tbs-wroclaw.com.pl
www.tbs-wroclaw.com.pl

Wrocław 2012 Sp. z o.o .
Al. Śląska 1
54-145 Wrocław
tel. +48 71 733 18 00
faks +48 71 733 18 01
e-mail: biuro@2012.wroc.pl
www.2012.wroc.pl

Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o.
ul. Kuźnicza 56
50-138 Wrocław
tel. +48 71 342 20 59
faks +48 71 341 04 50
e-mail: info@w-r.com.pl
www.w-r.com.pl

Wrocławski Park Wodny S.A.
ul. Borowska 99
50 - 558 Wrocław
tel. +48 71 336 77 78
faks +48 71 336 77 79
e-mail: biuro@parkwodny.wroc.pl
www.parkwodny.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej sp. z o.o.
ul. Chopina 5/7
51-609 Wrocław
tel.: 348-25-16
fax.: 348-05-47
www.rehabilitacja.wroclaw.pl
szpital@rehabilitacja.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum SPA Sp. z o.o
ul. Teatralna 10/12,
50-055 Wrocław
tel. +48 71 344 16 56
faks +48 71 343 89 87
e-mail: biuro@spa.wroc.pl
e-mail: marketing@spa.wroc.pl
www.spa.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN sp. z o.o.
ul. Wejherowska 2
54-239 Wrocław
tel. +48 71 356 35 01
faks +48 71 350 97 66
e-mail: spartan@spartan.wroc.pl
www.spartan.wroc.pl

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.
ul. Ofiar Oświęcimskich 36
50-059 Wrocław
tel: +48 71 771 09 00 lub 071 771 09 01
faks: +48 71 771 09 04
e-mail: biuro@wi.wroc.pl
www.wi.wroc.pl

Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o.
ul. Mikołaja Reja 53-55,
50-343 Wrocław
tel. +48 71 323 57 00
faks +48 71 323 57 50
e-mail: biuro@wm.wroc.pl
www.wm.wroc.pl

ZOO Wrocław sp. z o.o.
ul. Zygmunta Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
tel. +48 71 348 30 24
faks +48 71 348 37 68
e-mail: zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl
www.zoo.wroclaw.pl

Spółki z większościowym udziałem Gminy Wrocław:

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław
tel. +48 71 78 35 310 (312)
faks +48 71 78 35 311
e-mail: araw@araw.pl
www.araw.pl

Ekosystem Sp. z o.o.
ul.Michalczyka 23,
53-633 Wrocław,
tel. +48 71 376 08 09,
faks+ 48 71 376 08 34
e-mail: ekosystem@ekosystem.wroc.pl
www.ekosystem.wroc.pl

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o.
ul. Stabłowicka 147/149, bud. 9
54-066 Wrocław
tel./fax: 71 354 33 62
e-mail: biuro@eitplus.pl
www.wcb.eitplus.com

Wrocławski Park Technologiczny S.A .
ul. Muchoborska 18
54-424 Wrocław,
tel. tel. +48 71 798 58 00
fax. +48 71 780 40 34
e-mail: WPT@technologpark.pl
www.technologpark.pl

Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o.
51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1
tel. +48 71 347-72-00, 347 51 02
faks +48 71 348 68 51
e-mail: zarzad@halaludowa.wroc.pl
www.halaludowa.wroc.pl

Spółki z mniejszościowym udziałem Gminy Wrocław:

Data Techno Park Sp. z o.o.
(dawniej Wrocławski Medyczny Park Naukowo - Technologiczny Sp. z o.o.)
ul. Kutnowska 1-3
53-135 Wrocław
tel. +48 71 750 46 20
faks +48 71 750 46 21
e-mail: sekretariat@parkmedyczny.pl
www.parkmedyczny.pl

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
53-674 Wrocław, ul. Legnicka 40
tel. +48 71 77 11 711
faks: +48 71 77 11 708
e-mail: dolmed@dolmed.pl
www.dolmed.pl

Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Skarżyńskiego 36
54 - 530 Wrocław
tel. +48 71 358 11 00
faks +48 71 357 39 73
www.airport.wroclaw.pl

Wrocławski Klub Sportowy "Śląsk Wrocław" S.A.
ul. Oporowska 62
53-434 Wrocław
tel. 1: +48 71 722 36 39
tel. 2: +48 71 722 37 39
faks: +48 71 364 72 02
e-mail: biuro@slaskwroclaw.pl
www.slaskwroclaw.pl

Zestawienie informacji dotyczących udziałów lub akcji Gminy Wrocław w spółkach prawa handlowego - 30 czerwca 2013 r. - plik do pobrania w formacie .pdf

Instytucje kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz.U. z 2012 r. poz. 189).

Sposób udostępniania danych zawartych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław:

I. Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wrocław prowadzi Wydział Kultury w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław, tel. 071 777-83-77, godziny urzędowe: 7.45-15.45.

II. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
"1. Rejestr, informację o rejestrze oraz sposobie udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora.
2. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru;
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.
3. Udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.
4. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
5. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie."

III. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, poprzez przesłanie na adres wskazany we wniosku bądź przekazanie osobiście wnioskodawcy lub osobie upoważnionej.

IV. Wydanie odpisu, o którym mowa w pkt III podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

V.Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. z 2007 Nr.187, poz. 1330).

VI. Opłatę należy uiścić na konto Gminy Wrocław w PKO Bank Polski S.A. nr 82 1020 5226 0000 6102 0417 7895 lub we wskazanych pod zamieszczonym tu linkiem punktach.

Rejestr Instytucji Kultury - plik do pobrania w formacie .pdf

Dane teleadresowe instytucji kultury:

Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, dyrektor Marek Fiedor
ul. Rzeźnicza 12
50-132 Wrocław
tel. +48 71 358 89 10
e-mail: biuro@wteatrw.pl
www.wteatrw.pl

Teatr Muzyczny "Capitol", dyrektor Konrad Imiela
ul. Piłsudskiego 67
50-019 Wrocław
tel. +48 71 789 04 00
e-mail: sekretariat@teatr-capitol.pl
www.teatr-capitol.pl

Wrocławski Teatr Lalek, dyrektor Janusz Jasiński
pl. Teatralny 4
50-051 Wrocław
tel. +48 71 335 49 01
e-mail: teatr@teatrlalek.wroclaw.pl
www.teatrlalek.wroclaw.pl

Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, dyrektor Jarosław Fret
Rynek- Ratusz 27
50-137 Wrocław
tel. +48 71 343 42 67
e-mail: sekretariat@grotcenter.art.pl
www.grotcenter.art.pl

Muzeum Miejskie Wrocławia, dyrektor Maciej Łagiewski
Sukiennice 14/15
50-107 Wrocław
tel. +48 71 347 19 92
e-mail: muzeum@mmw.pl
www.muzeum.miejskie.wroclaw.pl

Muzeum Architektury, dyrektor Jerzy Ilkosz
ul. Bernardyńska 5
50-156 Wrocław
tel. +48 71 344 82 78
e-mail: muzeum@ma.wroc.pl
www.ma.wroc.pl

Wrocławscy Kameraliści
Cantores Minores Wratislavienses, dyrektor Piotr Karpeta
ul. Ruska 46 C
50-079 Wrocław
tel./fax +48 71 344 38 41
e-mail: biuro@kameralisci.pl
www.kameralisci.pl

BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, dyrektor Marek Puchała
ul. Wita Stwosza 32
50-149 Wrocław,
tel. +48 71 790 25 82
e-mail: sekretariat@bwa.wroc.pl
www.bwa.wroc.pl

Galeria "Entropia", dyrektor Mariusz Jodko
ul. Rzeźnicza 4.
50-129 Wrocław
tel. +48 71 344 46 34
e-mail: entropia@entropia.art.pl
www.entropia.art.pl

Galeria "Miejska", dyrektor Mirosław Jasiński
ul.Kiełbaśnicza 28
50-109 Wrocław
tel. +48 71 344 67 20
e-mail: galeriamiejska@art.pl
www.galeriamiejska.art.pl

Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, dyrektor Andrzej Ociepa
ul. Sztabowa 98
53-310 Wrocław
tel. +48 71 364 69 68
e-mail: mbp00@biblioteka.wroc.pl
www.biblioteka.wroc.pl

Centrum Kultury "Agora", dyrektor Grażyna Mosur
ul. Serbska 5a
51-111 Wrocław
tel.: (071) 325-14-83
(071) 326-15-31
tel./fax.: (071) 325-24-73
e-mail: sekretariat@ckagora.pl
www.ckagora.pl

Centrum Kultury "Zamek", dyrektor Elżbieta Lenczyk
pl. Świętojański 1
54-076 Wrocław
tel. +48 71 349 32 81
e-mail: centrum@zamek.wroclaw.pl
www.zamek.wroclaw.pl

Centrum Kultury Wrocław-Zachód, dyrektor Jolanta Chojnacka
ul. Chociebuska 4/6
54-433 Wrocław
tel./faks +48 71 354 46 60
e-mail: biuro@ckwz.art.pl
www.ckwz.art.pl

Ośrodek Pamięć i Przyszłość, dyrektor Marek Mutor
ul. Teatralna 10-12
50-055 Wrocław
tel. 0 663 901 767
e-mail: biuro@pamieciprzyszlosc.pl

Ośrodek Działań Twórczych "Światowid", dyrektor Izabela Łaba
ul. Sempołowskiej 54A
51- 661 Wrocław
tel. +48 71 348 30 10
e-mail: odt@swiatowid.net.pl
www.swiatowid.net.pl

Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej", dyrektor Robert Chmielewski
ul. Grabiszyńska 56
53-504 Wrocław
tel. +48 71 795 66 67
e-mail: firlej@firlej.wroc.pl
www.firlej.wroc.pl

Ośrodek Postaw Twórczych, dyrektor Jarosław Jachimowicz
ul. Działkowa 15
50-538 Wrocław
tel. +48 71 364 27 65
e-mail: info@opt-art.net
www.opt-art.net

Klub Muzyki i Literatury, dyrektor Ryszard Sławczyński
pl. Kościuszki 9
50-028 Wrocław
tel. +48 71 344 43 30
tel. kom 506 855 000
e-mail: klubmil@wp.pl
www.klubmil.pl

Klub Pod Kolumnami, dyrektor Marek Korzeniowski
pl. Św. Macieja 21
50-244 Wrocław
tel. +48 71 322 95 38
www.kolumny.art.pl

Wrocławski Klub Formaty, dyrektor Janusz Kamiński
ul. Samborska 3/5
54-615 Wrocław
tel. +48 71 789 33 20
www.klubformaty.wroclaw.pl

Wrocławski Klub Anima, dyrektor Ilona Brożek
ul. Pilczycka 47
54-150 Wrocław
tel. +48 71 351 12 71
e-mail: anima@klubanima.pl
www.klubanima.pl

Ognisko Kultury Plastycznej, dyrektor Maciej Siciński
im. Eugeniusza Gepperta
pl. Wolności 9
50-071 Wrocław
tel. +48 71 344 56 94

Muzeum Współczesne Wrocław (w organizacji), dyrektor Dorota Monkiewicz
pl. Strzegomski 2a
53-681 Wrocław
tel. +48 71 356 42 50
e-mail: mww@muzeumwspolczesne.pl
www.muzeumwspolczesne.pl

Biuro Festiwalowe Impart 2016, dyrektor Krzysztof Maj
ul. Komuny Paryskiej 39-41
53-681 Wrocław
tel. +48 71 343 29 62
e-mail: impart@impart.art.pl.pl
www.impart.art.pl.pl

Instytucje współprowadzone z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwem Dolnośląskim:

Filharmonia Wrocławska im. Witolda Lutosławskiego, dyrektor Andrzej Kosendiak
ul. Piłsudskiego 19
50-044 Wrocław
tel. +48 71 343 85 28
e-mail: office@filharmonia.wroclaw.pl
www.filharmonia.wroclaw.pl

Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans, dyrektor Andrzej Kosendiak
"Pasaż pod Błękitnym Słońcem"
Rynek 7
50-106 Wrocław
tel. +48 71 342 72 57
e-mail: office@wratislavia.art.pl
www.wratislaviacantans.pl

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wrocław

Szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez Gminę Wrocław

Gmina Wrocław jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym :
- publiczne przedszkola ,
- publiczne szkoły od poziomu podstawowego do ponadgimnazjalnego ,
- inne publiczne placówki oświatowe

Jednocześnie Urząd Miejski Wrocławia prowadzi ewidencję szkół i placówek niepublicznych (czyli prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego) działających na podstawie ustawy o systemie oświaty. Szkoły i placówki tego typu po uzyskaniu odpowiednich uprawnień otrzymują z budżetu miasta subwencję na swoją działalność.

Wydział Edukacji w Urzędzie Miejskim Wrocławia bezpośrednio wykonuje obowiązki organu prowadzącego dla jednostek publicznych oraz organu prowadzącego ewidencję jednostek niepublicznych i zarządzającego subwencjami dla tych jednostek.
Nadzór pedagogiczny nad wymienionymi wyżej szkołami i placówkami sprawuje Kuratorium Oświaty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) prowadzi placówki opiekuńczo-wychowawcze, interwencyjne, adopcyjne i rodzinne domy dziecka. Współpracuje także z niepublicznymi placówkami tego typu.

---------------------------------------

Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia nie nadzoruje placówek szkoleniowych i opiekuńczych działających na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, np. kursów językowych, nauki jazdy, różnych szkoleń, opieki nad dziećmi. Placówki takie rejestrują swoją działalność w Urzędzie Miejskim na ogólnych zasadach (Wydział Spraw Obywatelskich > Dział Rejestracji Działalności Gospodarczej).

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkół i placówek oświatowych zakładanych lub ewidencjonowanych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sprawiedliwości lub inne uprawnione ministerstwa.

Urząd Miejski Wrocławia nie nadzoruje szkolnictwa wyższego.

Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Miasto

Wrocławskie Centrum Zdrowia SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław
tel. +48 71 363 15 29 (centrala)
tel./faks : +48 71 363 12 23 (sekretariat)
e-mail: spzoz@spzoz.pop.pl
e-mail zlobki@spzoz.pop.pl (sprawy dot. żłobków)
www.spzoz.wroc.pl

Centrum Neuropsychiatrii "NEUROMED"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
tel. +48 71 350 17 80
faks +48 71350 17 81
e-mail: sekretariat@neuropsychiatria.com
www.neuropsychiatria.com

Specjalistyczny Zakład Profilaktyczno - Leczniczy "PROVITA"
ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław
tel. +48 71 325-14-68 (rejestracja)
tel. +48 71 345-63-76, 71/781-35-17, 71/325-27-08 (centrala)
e-mail: szpl_provita@wp.pl
www.szpl-provita.republika.pl

Żłobki i kluby dziecięce

Załączniki:

Rozmiar:

Data dodania:

Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

68 kB

15 października 2013 r.

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu
50-525 Wrocław,
ul. Gliniana 20-22
tel. +48 71 770 16 00 (centrala) lub Zielona Linia tel. 19524
tel. +48 71 770 17 41 (sekretariat)
faks +48 71 770 16 33
e-mail: wrwr@pup-wroclaw.pl
www.pup.wroclaw.ibip.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Wrocławia
53-661 Wrocław
pl. Solidarności 1/3/5
tel. +48 71 777 94 86
faks +48 71 777 94 78
e-mail: pinb@um.wroc.pl l
www.pinb.wroclaw.pl

Jednostki pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
53-611 Wrocław,
ul. Strzegomska 6
tel.+48 71 78 22 300 do 303
e-mail: sekretariat@mops.wroclaw.pl
www.mops.wroclaw.pl

Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień"
51-354 Wrocław,
ul. Litewska 20
tel. +48 71 324 90 57, 324 90 71, 324 92 91

Dzienny Dom Pomocy Społecznej "Na Ciepłej"
53-208 Wrocław,
ul. Podróżnicza 34-36
tel. +48 71 363 15 21
50-524 Wrocław,
ul. Ciepła 15b
tel.+48 71 367 44 12

Ośrodek Opiekuńczo - Adaptacyjny "Pensjonat dla Osób Starszych"
51-124 Wrocław,
ul. Kamieńskiego 190
tel.+48 71 352 9410, 352 74 28

Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (MCUS)
54-131 Wrocław,
ul. Mączna 3
tel.+48 71 376 99 00
faks +48 71376 99 05

Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych
54-131 Wrocław,
ul. Mączna 3
tel. +48 71 351 20 22

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
54-106 Wrocław,
ul. Rędzińska 66-68
tel. +48 71 354 12 24, 354 16 25
faks +48 71 354-14-22

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych
51-180 Wrocław,
ul. Kaletnicza 8
tel. +48 71 346 27 54, 346 27 23
faks +48 71 325 41 53

Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych
52-437 Wrocław,
ul. Karmelkowa 25
tel. +48 71 363 46 25
faks +48 71 363 46 09

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
53-521 Wrocław,
ul. Skwierzyńska 23/2
tel. +48 71 361 23 11

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
50-451 Wrocław,
ul. Komuny Paryskiej 11
tel. +48 71 343 25 30

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
50-321 Wrocław,
ul. Żeromskiego 37/1
tel.+48 71 321 47 48

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
50-008 Wrocław,
ul. Kościuszki 67
tel. +48 71 341 90 32

Rodzinny Dom Dziecka nr 1
53-147 Wrocław,
ul. Sokola 28-30 m. 5
tel. +48 71 361 64 06

Rodzinny Dom Dziecka nr 3
52-129 Wrocław
ul. Dróżnicza 48 B
tel. +48 71 357 89 80

Rodzinny Dom Dziecka nr 4
53-313 Wrocław,
ul. Pocztowa 17/8
tel. +48 71 367 27 37

Rodzinny Dom Dziecka nr 7
51-180 Wrocław,
ul. Kamieńskiego 253
tel. +48 71 352 78 31

Rodzinny Dom Dziecka nr 8
51-126 Wrocław,
ul. Kamieńskiego 200/1
tel. +48 71 327 63 03

Rodzinny Dom Dziecka nr 10
51-200 Wrocław,
ul. Kasztelańska 11/12
tel. +48 71 785 64 84

Rodzinny Dom Dziecka nr 11
53-676 Wrocław,
ul. Zelwerowicza 16/6
tel. +48 71 359 35 51

Rodzinny Dom Dziecka nr 12
51-113 Wrocław,
ul. Obornicka 20/2
tel. +48 71 352 64 00

Rodzinny Dom Dziecka nr 13
50-107 Wrocław,
ul. Maślicka 10b/23
tel. +48 71 354 08 30

Rodzinny Dom Dziecka nr 14
50-264 Wrocław,
ul. Kilińskiego 36/5
tel. +48 71 795 09 79

Rodzinny Dom Dziecka nr 15
50-034 Wrocław,
ul. Bałuckiego 11/3
tel. +48 71 342 85 84

Rodzinny Dom Dziecka nr 16
54-513 Wrocław,
ul. Objazdowa 2/4/2
tel. +48 71 357 90 87

Rodzinny Dom Dziecka nr 18
54-061 Wrocław,
ul. Główna 14
tel. +48 71 327 66 65, 883 111 803

Rodzinny Dom Dziecka nr 19
51-376 Wrocław,
ul. Kłokoczycka 158a
tel. +48 71 345 48 67

Rodzinny Dom Dziecka nr 20
51-200 Wrocław,
ul. Kasztelańska 9/10
tel. +48 71 795 89 63, 795 89 64

Rodzinny Dom Dziecka nr 21
51-514 Wrocław,
ul. Włościańska 38b
tel. +48 71 346 64 83

Rodzinny Dom Dziecka nr 23
54-151 Wrocław,
ul. Ignuta 101-103/3
tel. +48 71 353 01 76

Rodzinny Dom Dziecka nr 24
51-005 Wrocław,
ul. Ostrowska 36
tel. +48 71 78 15 646

Rodzinny Dom Dziecka nr 28
54-107 Wrocław,
ul. Maślicka 8a/23
tel. +48 71 354 06 51

Wrocławskie Centrum Opieki i Wychowania
51-169 Wrocław
ul. Lekcyjna 29
tel. +48 71 784 47 01
e-mail: sekretariat@wcow.pl
www.wcow.pl

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystanek Dobrej Nadziei"
50-553 Wrocław,
ul. Borowska 181-187
tel. +48 71 799 89 06
faks +48 71 799 89 07
e-mail: sekretariat@przystanek.wroclaw.pl
www.nadzieja.wroc.pl

Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Dziecięcy Dom"
51-616 Wrocław,
ul. Parkowa 2
tel. +48 71 348 50 07
e-mail: dzieciecydom@wp.pl

Powiatowy Zespół ds.Orzekania o Niepełnosprawności we Wrocławiu
53-611 Wrocław,
ul. Strzegomska 6
tel. +48 71 78 22 361 do 364

 

 

 

Przedszkola czytaj więcej
Szkoły Podstawowe czytaj więcej
Gimnazja czytaj więcej
Licea Ogólnokształcące czytaj więcej
Licea Profilowane czytaj więcej
Technika czytaj więcej
Zasadnicze Szkoły Zawodowe czytaj więcej
Szkoły Policealne czytaj więcej
Inne placówki (CKP i WCDN) czytaj więcej
Poradnie Psychologiczno - Pedagogiczne czytaj więcej
Internaty i Schroniska Młodzieżowe czytaj więcej
Młodzieżowe Domy Kultury czytaj więcej
Zespoły Szkół - wszystkie czytaj więcej
Przedszkola czytaj więcej
Punkty przedszkolne (Domowe przedszkola) czytaj więcej
Szkoły podstawowe czytaj więcej
Gimnazja czytaj więcej
Licea ogólnokształcące czytaj więcej
Licea ogólnokształcące uzupełniające czytaj więcej
Licea profilowane czytaj więcej
Technika i Technika uzupełniające czytaj więcej
Zasadnicze szkoły zawodowe czytaj więcej
Szkoły policealne (ponadgimnazjalne) czytaj więcej
Szkoły i placówki specjalne czytaj więcej
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne czytaj więcej
Placówki kształcenia ustawicznego (kursy) czytaj więcej
Bursy, schroniska młodzieżowe czytaj więcej
Placówki oświatowo-wychowawcze czytaj więcej

 

Kursy językowe


Wymienione niżej placówki prowadzą kursy językowe na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
Wpisy na stronę dokonywane są na życzenie placówki na okres jednego roku szkolnego.


Strona w trakcie uzupełnianiaAkademia Angielskiego OLYMP
53-333 Wrocław
ul. Powstańców Śląskich 112/114
tel. 71 360-42-53
tel. kom. 502-159-723

Miejsce zarejestrowania: Wrocław
Nr Ewid. Działanl. Gospod.: 179890
Regon: 277461290
Informacja ważna do: 2012.08.31

----------

e-mail: olymp@olymp.wroclaw.pl
www: www.olymp.wroclaw.pl

AVIS Szkolenia Językowe
54-129 Wrocław
ul. Bajana 28/34
tel. kom. +48 88 99 88 345

Miejsce zarejestrowania: Wrocław
Nr Ewid. Działanl. Gospod.: 205057
Regon: 021059422
Informacja ważna do: 2012.08.31

----------

e-mail: biuro@avis-szkolenia.pl
www: www.avis-szkolenia.pl


Wykaz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonych przez Miasto

WROCŁAWSKIE CENTRUM ZDROWIA SP ZOZ
ul. Podróżnicza 26/28
53-208 Wrocław
tel. centrala: +48 71 363 15 29
tel./faks sekr.: +48 71 363 12 23
e-mail konto ogólne: spzoz@spzoz.pop.pl
e-mail żłobki: zlobki@spzoz.pop.pl

Placówki podległe:

 • przychodnie
 • żłobki - w związku z tym, że od 4 kwietnia 2011 roku żłobki nie są zakładami opieki zdrowotnej, nowa lokalizacja żłobków to: Jednostki miejskie > Żłobki.

Centrum; Neuropsychiatrii "NEUROMED"
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Białowieska 74a
54-235 Wrocław
telefon 71 350 17 80, faks 71 350 17 81

SP ZOZ
SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD PROFILAKTYCZNO - LECZNICZY "PROVITA"
ul. Bierutowska 63
51-317 Wrocław

Żłobki

Zasady rekrutacji do żłobków miejskich

ŻŁOBKI
prowadzone przez Gminę Wrocław

 • Żłobek nr 1
  ul. LWOWSKA 20,
  53-516 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 361 53 31
  zlobek1@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 2
  ul. ZEMSKA 33,
  54-438 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 357 74 15

 • Żłobek Nr 3
  ul. BIAŁOWIESKA 27,
  54-234 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 355 16 77

 • Żłobek Nr 4
  ul. KŁODNICKA 25,
  54-217 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 351 86 42

 • Żłobek Nr 5
  UL. DOKERSKA 5,
  54-142 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 373 84 01
  zlobek5@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 6
  ul. KROWIA 1,
  50-149 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 344 61 15
  zlobek6@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 7
  ul. DRUKARSKA 9,
  53-311 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 367 23 45
  zlobek7@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 8
  UL. SĄDOWA 6,
  52-046 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 343 56 44
  zlobek8@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 9
  UL. JÓZEFA MARII HOENE-WROŃSKIEGO 13d,
  50-376 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 328 30 58
  zlobek9@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 10
  ul. HENRYKA BRODATEGO 17,
  50-250 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 329 68 65
  zlobek10@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 11
  ul. HUBSKA 39,
  50-501 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 367 62 70
  zlobek11@spzoz.wroc.pl

 • Żłobek Nr 12
  UL. JUGOSŁOWIAŃSKA 83a,
  51-112 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 325 97 99

 • Żłobek nr 13
  UL. WIECZYSTA 107,
  50-550 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 336 19 31

 • Żłobek nr 14
  UL. MULICKA 4c,
  51-315 Wrocław
  Telefony:
  +48 71 34 56 615


 • Żłobek Nr 15
  Ul. ŁUKOWA 37
  54-034 Wrocław
  tel. + 48 71 356 07 77
  e-mail: zlobek15@spzoz.wroc.pl

Uwagi:

 1. W żłobkach Nr 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 będzie realizowane wyżywienie zgodnie z wymogami zbiorowego - racjonalnego żywienia dzieci do lat 3 (bez diet).

 2. Dzieci z alergiami pokarmowymi wymagające specjalnych diet (bezbiałkowych, bezglutenowych i innych) z całego miasta Wrocławia - będą przyjmowane od 1.09.2009r. tylko do Żłobka Nr 3 przy ul. Białowieskiej 27 na podstawie zaświadczenia od lekarza alergologa.


 

 
   

Sprawy do załatwienia Stypendia Elektroniczny system kolejkowy Elektroniczna rekrutacja Numery kont bankowych Wyszukiwarka dokumentów komunikacyjnych
Przetargi, oferty miasta Usługi Dostawy Roboty budowlane Konkursy Zapytania ofertowe Informacja o wykazach nieruchomości Giełda nieruchomości Grunty i budynki 100 działek na sprzedaż Nieruchomości pod hotele Lokale Licytacje Losowanie miejsc do handlu Sprzedaż obligacji, zbycie udziałów i akcji
Oferty pracy Ogłoszenia o naborze Wyniki naboru Praca dla nauczycieli Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Jednostki miejskie Jednostki budżetowe Zakłady budżetowe Spółki Instytucje kultury Szkoły i placówki oświatowe Zakłady Opieki Zdrowotnej Żłobki

 

Co, jak i gdzie załatwić w Urzędzie Miejskim ?

Budowa, przebudowa, rozbiórka

 • Ustalenie warunków zabudowy
 • Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Pozwolenie na budowę / Wykonanie robót budowlanych
 • Pozwolenie na rozbiórkę
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Zgłoszenie budowy obiektów lub wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 • Zgłoszenie rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenie na rozbiórkę
 • Zaświadczenie o samodzielności lokalu
 • Udostępnienie akt oraz wydanie uwierzytelnionych kopii dokumentów
 • Wgląd do planu zagospodarowania przestrzennego lub udostępnienie informacji o środowisku
 • Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 • Zaświadczenie potwierdzające fakty lub stan prawny wynikający z posiadanych w Wydziale Architektury i Budownictwa dokumentów i danych
 • Informacja dotyczącą protokołów uzgodnień w sprawie zajęcia nieruchomości Gminy Wrocław bez wskazanego władającego
 • Obowiązujące wzory druków - architektura i budownictwo

Dofinansowania

 • Dofinansowania - organizacje Pozarządowe (Otwarte konkursy ofert)
 • Dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków budżetowych na wspieranie inicjatyw lokalnych
 • Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Dowody osobiste

 • Uzyskanie, wymiana dowodu osobistego
 • Zaświadczenie o utraconym dowodzie osobistym

Dowody rejestracyjne. Rejestracja pojazdów

 • Wyszukiwarka dokumentów komunikacyjnych
 • Wydawanie duplikatu (wtórnika) dowodu rejestracyjnego.
 • Wymiana dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • Zmiana zapisów w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
 • Wydawanie dowodu rejestracyjnego (zwrot dowodu zatrzymanego przez policję)
 • Rejestracja pojazdu (fabrycznie nowy, zakupiony w kraju) i przerejestrowanie pojazdu
 • Rejestracja pojazdu - tymczasowa
 • Rejestracja pojazdu - pojazd sprowadzony z zagranicy
 • Rejestracja pojazdu zabytkowego
 • Wyrejestrowanie pojazdu (po złomowaniu pojazdu kasacji )
 • Wyrejestrowanie pojazdu po kradzieży.
 • Rejestracja motoroweru i motocykla
 • Wyrejestrowane motocykla i motoroweru (po złomowaniu pojazdu kasacji )
 • Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem (Gaz) oraz przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy (Hak)
 • Wymiana tablic rejestracyjnych białych na Eurotablice
 • Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Drzewa i krzewy - usuwanie

 • Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów

Działalność gospodarcza - rejestracje, zezwolenia

 • Jak stworzyć własną firmę - poradnik
 • Nowe przepisy dotyczące rejestracji działalności gospodarczej
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Zmiany wpisu do rejestru działalności gospodarczej
 • Zawieszenie/ wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • Wykreślenie wpisu z rejestru działalności gospodarczej
 • Udzielanie informacji ustnych i pisemnych o przedsiębiorcach (zgodnie ze zgłoszeniem)
 • Wydawanie zaświadczeń potwierdzających wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • Rejestracja usług transportowych
 • Zezwolenia na prowadzenie handlu okrężnego
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Imprezy, zgromadzenia i zbiórki publiczne

 • Zezwolenia na organizowanie imprez na drogach publicznych
 • Pozwolenie na organizowanie zbiórek publicznych
 • Zawiadomienie o zgromadzeniach publicznych
 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Informacje adresowe

 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Urzędu Miejskiego Wrocławia (informacja adresowa)

Informacje publiczne

 • Uzyskanie informacji publicznej na wniosek

Karty wędkarskie, karty łowiectwa podwodnego

 • Wydawanie art wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego

Kopaliny i prace geologiczne

 • Decyzje dotyczące złóż kopalin pospolitych
 • Decyzje zatwierdzającą projekt lub dokumentację geologiczną, hydrogeologiczną, i geologiczno- inżynierską, których wykonanie nie wymaga koncesji

Krajowy transport drogowy oraz przewozy na potrzeby własne

 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową
 • Licencja na wykonywanie transportu drogowego
 • Zezwolenie na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych
 • Zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Lokale mieszkalne

 • Wynajem mieszkań komunalnych
 • Zamiana mieszkania
 • Potwierdzenie uprawnień do lokalu
 • Wykwaterowanie
 • Nabycie lokalu mieszkalnego w trybie w trybie przetargowym
 • Sprzedaż mieszkań komunalych na rzecz dotychczasowych najemców
 • Zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności
  (dotyczy gruntu zabudowanego wielomieszkaniowym budynkiem komunalnym, gdy nie wszystkie lokale w budynku zostały sprzedane)

Lokale użytkowe i ogródki gastronomiczne

 • Sprzedaż lokali użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców
 • Nabycie lokalu użytkowego w trybie przetargowym
 • Lokalizacja kiosków oraz ogródków letnich w pasie dróg publicznych - opiniowanie
 • Najem lokali użytkowych przez organizacje pozarządowe

Małżeństwa

 • Małżeństwo cywilnoprawne
 • Małżeństwo wyznaniowe ze skutkiem cywilnoprawnym
 • Organizacja uroczystości jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego
 • Odtworzenie aktu małżeństwa
 • Wpisanie aktu małżeństwa sporządzonego za granicą

Materiały promocyjne, zdjęcia

 • Wydawanie materiałów promocyjnych
 • Uzyskanie zgody na wykorzystanie zdjęć z Mediateki Biura Promocji Miasta

Meldunek

 • Zameldowanie
 • Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały
 • Wymeldowanie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Wypis i wyrys z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, określający przeznaczenie terenu.

Niepełnosprawni

 • Karta parkingowa dla osoby niepełnosprawnej
 • Karta parkingowa dla placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych

Nieruchomości komunalne

 • Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie przetargowym
 • Sprzedaż nieruchomości komunalnych w trybie bezprzetargowym
 • Sprzedaż mieszkań komunalych na rzecz dotychczasowych najemców
 • Nabywanie nieruchomości przez Gminę Wrocław pod inwestycje komunalne
 • Zamiana nieruchomości z osobą fizyczną, osobą prawną lub Skarbem Państwa
 • Informacja dotyczącą protokołów uzgodnień w sprawie zajęcia nieruchomości Gminy Wrocław bez wskazanego władającego

Numer PESEL

 • Nadanie numeru PESEL

Obiekty noclegowe

 • Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu niebędącego obiektem hotelarskim /pola biwakowego znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Wrocławia

Obronność

 • Rejestracja przedpoborowych
 • Kwalifikacja wojskowa
 • Uznanie o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
 • Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
 • Informacja dot. świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe
 • Wydawanie decyzji w sprawie przeznaczenia do wykonywania świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony

Odpady, złom metali i zanieczyszczenia

 • Publicznie dostępne wykazy akt spraw prowadzonych przez WŚiR
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
 • Złożenie informacji o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów
 • Decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie substancji gazowych i pyłowych do powietrza
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Odpisy, zaświadczenia, zmiany akt stanu cywilnego

 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń o braku zapisów w księgach
 • Prostowanie i uzupełnianie aktów stanu cywilnego
 • Wydawanie odpisów skróconych i zupełnych oraz zaświadczeń i kserokopii niemieckich aktów stanu cywilnego

Organizacja ruchu

 • Projekt zastępczej lub docelowej organizacji ruchu - zatwierdzanie, opiniowanie
 • Obsługa komunikacyjna obiektów - opiniowanie projektów i koncepcji

Ośrodki szkolenia kierowców i stacje kontroli pojazdów

 • Sprawy związane z ośrodkami szkolenia kierowców (m.in. Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców)
 • Sprawy związane ze stacjami kontroli pojazdów i uprawnieniami diagnostów (m.in. Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów)

Pobór wód, odprowadzanie ścieków

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
 • Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód powierzchniowych i podziemnych oraz na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Podatki, opłaty i podatki lokalne, pomoc publiczna

 • Pomoc publiczna / State Aid
 • Opłata skarbowa
 • Opłata targowa
 • Podatek leśny
 • Podatek rolny
 • Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • Podatek od środków transportowych
 • Opłata od posiadania psów
 • Interpretacja prawa podatkowego w indywidualnych sprawach
 • Ulgi (umorzenia, raty, odroczenia) podatków i opłat lokalnych
 • Ulgi (umorzenia , raty, odroczenia terminów płatności) dotyczące niepodatkowych zobowiązań udzielane w Dziale Dochodów z Mienia Komunalnego
 • Ustalanie innego terminu zapłaty zobowiązań z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa - rozpatrywanie wniosków w Dziale Skarbu Państwa i Fakturowania
 • Zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenie o wielkości dochodu z gospodarstwa rolnego
 • Zaświadczenie o niezaleganiu w podatku rolnym
 • Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opłatami lokalnymi wobec Miasta
 • Zaświadczenie o spłacie hipoteki zabezpieczającej należności z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Zaświadczenie o stanie majątkowym
 • Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
 • Akty prawne stosowane w Wydziale Podatków i Opłat - plik do pobrania w formacie .pdf

Połów ryb

 • Rejestracja sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

Prawo jazdy, pozwolenie na prowadzenie tramwaju

 • Wyszukiwarka dokumentów komunikacyjnych
 • Prawa jazdy - wymiana i wydawanie wtórników praw jazdy
 • Międzynarodowe prawo jazdy - wydawanie
 • Odbiór praw jazdy, pozwoleń tramwajowych, międzynarodowych praw jazdy
 • Wydawanie zaświadczeń, skierowań na egzaminy sprawdzające kwalifikacje oraz decyzji o skierowaniu na badania lekarskie
 • Wydawanie pozwoleń na prowadzenie tramwaju

Psy - zezwolenia

 • Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
 • Zezwolenie na utrzymywanie charta lub mieszańca o pokroju charta

Rejestracja roślin i zwierząt

 • Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Reklamy

 • Zasady umieszczania szyldów i znaków reklamowych na nieruchomościach Gminy
 • Lokalizacja reklam w pasach drogowych - opiniowanie

Stowarzyszenia

 • Rejestracja stowarzyszenia zwykłego

Szkoły

 • Rekrutacja
 • Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
 • Domowe przedszkola

Świadczenia rodzinne

Urodzenia

 • Sporządzenie aktu urodzenia
 • Odtworzenie aktu urodzenia
 • Wpisanie aktu urodzenia sporządzonego za granicą

Użytkowanie wieczyste

 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Zamiana prawa użytkowania wieczystego na prawo własności (dotyczy gruntu zabudowanego wielomieszkaniowym budynkiem komunalnym, gdy nie wszystkie lokale w budynku zostały sprzedane)
 • Bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Zastaw rejestrowy

 • Wpis (wykreślenie) zastawu rejestrowego na pojeździe.

Zgony

 • Sporządzanie aktu zgonu
 • Odtworzenie aktu zgonu
 • Wpisanie aktu zgonu sporządzonego za granicą

Zmiana imienia, nazwiska, uznanie dziecka

 • Przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka
 • Oświadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka
 • Przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
 • Przyjmowanie oświadczeń o powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
 • Zmiana imion i nazwisk
 

KATALOGI

Cenniki

FORMATY
PAPIERU


ŚLEPOWRON

MAPKA
GOOGLE

pracownia
Smoluchowskiego 22

MAPKA sklep
Piastowska 1

KONTAKT ogólny pełny
e-uslugi@PolGer.eu 713281374 (usługi); PolGer@PolGer.wroc.pl 713282573 (handel)

ALBA

USŁUGI REKLAMOWE I HANDEL ART. BIUROWYMI


PolGer - TO JUŻ 26 LAT

USŁUGI: pieczątki, stemple, oprawa, bindowanie, lakowanie, tłoczenie, hot-print, grawerowanie, wycinanie ploterami tnącymi, grawerującymi, laserowymi, szyldy, tablice, banery, koszulki, medale, odznaki, przypinki, pinsy, bonty, sublimacja, kubki, podkładki pod myszy, suche pieczęcie, druk offsetowy, druk cyfrowy, druk solwentowy, druk pigmentowy, druk atramentowy, druk wielkoformatowy, laminacja wielkoformatowa, laminacja arkuszowa, foliowanie, smycze z nadrukiem, breloki, żetony, numerki na drzwi, numerki szatniowe, sitodruk, tampondruk, dyplomy, puchary, znaczki, naklejki, nalepki wypukłe z oczkiem, medale bite, medale trawione, matryce, sztance, zegary reklamowe, skanowanie, skanowanie wielkoformatowe, roll-upy, nagrywanie płyt CD i DVD, nadruki na płytach i na naklejkach do płyt, zlecenia nietypowe, druk woskowy, druk prac magisterskich, dyplomowych i doktoratów, edycja prac, wydawnictwo z ISBN, oprawy twarde, klejone, wsuwane, grzebieniowe, zwojowe, oprawy introligatorskie, broszury, projektowanie stron www, rejestracja domen, hosting, doradztwo, tabliczki znamionowe grawer znakowanie metali, wycinanie formatek w metalu i laminatach itd. Sprzedaż: bindownice, laminatory, gilotyny, obcinarki, trymery, dziurkacze, zszywacze, drukarki, sprzet elektroniczny, artukuły biurowe, papier, rolki papieru do ploterów, folie laminacyjne arkuszowe i rolowe, etykiety samoprzylepne, płyty CD i DVD, pamięci przenosne pendrive, identyfikatory, holdery, kartony białe i kolorowe w różnych formatach, automaty pieczątkarskie, poduszki, spinacze, listwy wsuwane, grzbiety plastikowe, folie i kartony do opraw, zaokrąglacze, zegary, testery banknotów, towary na zamówienie.

Usługi wykonywane są we Wrocławiu i pod Wrocławiem.

Indywidualne kalendarze. Kalendarz z nadrukiem. Druk i oprawa.

Informacje 71 3281656; Wrocław Smoluchowskiego 22/1

MAPKA mapka google

Introligator. Nadruki, znakowanie, tłoczenia (hot print - złocenie), grawerowanie na kalendarzach.
Oprawa kalendarzy indywidualnych (z drukiem) .

Kompleksowa obsługa konferencji, zjazdów, spotkań: identyfikaory, smycze, zaproszenia, programy, teczki, torby z nadrukami, długopisy, notesy, clipboardy, kawa, herbata itd.

  Zaprzyjaźnione linki:  
List zza grobu - Każdy Polak powinien to przeczytać
Urząd Miasta Wrocławia
informacje miejskie
Afra Wałbrzych
LAMPY WEDUTA LAMPY BIURKOWE
Lampy gabinetowe

Lampy ozdobne
we.Wroclawiu.pl hosting domeny projektowanie stron
SKLEP NADIA - - BIŻUTERIA ODZIEŻ

Developerzy

Developerka

Polsko-Niemieckie
Towarzystwo Radiologiczne
Firma budowlana
Pol-Las
Armar - Filtry do wody
producent systemów ogrodzeniowych

 

SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DO BIURA I DO USŁUG
TESTERY
BANKNOTÓW

testery 1
testery 2
testery 3
LICZARKI
BANKNOTÓW

liczarki 1
liczarki 2
liczarki 3
PUCHARY
puchary 1
puchary 2
puchary 3
GRAWERTON
grawerton 1
grawerton 2
grawerton 3
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

stemple 1
stemple 2
stemple 3
ALBA
wieszaki, zegary, saszetki, stojaki, prezentery, wagi elektroniczne i mechaniczne
 
ALBA
wieszaki, zegary, saszetki, stojaki, prezentery, wagi elektroniczne i mechaniczne
       

SPRZEDAŻ USŁUG
PUCHARY
STRONA1
puchary 1
puchary 2
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

pieczątki 1
stemplarskie 2
stemplarskie 3
HOSTING
hosting 1
     
   

Czy prawdą jest, że Prezydent Wrocławia mieszka w Ramiszowie Gmina Długołęka? Czy Prezydentem Miasta nie powinien być Wrocławianin? Pan Dutkiewicz może z racji zamieszkania zostać Wójtem. W końcu płaci podatki nie na Wrocław tylko na Długołękę. Może też startować na Wojewodę - ale nie powinien reprezentować miasta, w którym nie mieszka. Czy nam WROCŁAWIANOM jest obojętne gdzie mieszka nasz Prezydent? A jeśli ministerstwo da do wyboru pieniądze na gminę Długołęka albo na gminę Wrocław - to za którą opcją będzie wtedy Prezydent Wrocławia? Prezydentem Miasta musi być WROCŁAWIANIN tu stale mieszkający.

Sprzedaż urządzeń i artykułów biurowych i do usług starsza wersja

Ceny netto
ZAPRASZAMY Andrzej Bergier

stare indexy a b