STRONA GŁÓWNA FIRMY PolGer - WROCŁAW Profesjonalna obsługa i doradztwo
strony nasze używają tylko tych ciasteczek, które są generowane automatycznie przez microsoft i google;
jeśli osobie odwiedzającej nasze strony to nie odpowiada to należy opuścić naszą stronę

Chcesz do nas napisać? mamy coś zmienić - dodać na tej stronie? naciśnij tutaj

URZĄD WOJEWÓDZKI przydatne informacje

Administracja       Archiwum przedsiębiorstw       Straż Miejska  
             


Urząd Wojewódzki

50-951 Wrocław
pl. Powst. Warszawy 1
info(at)duw.pl

info@DUW.pl www.DUW.pl
telefon: 71 340 60 00
222 500 124
222 500 115


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
50-411 Wrocław
Wyb. J. Słowackiego 12/14
UMWD@UMWD.pl www.UMWD.DolnySlask.pl
telefon: 71 776 90 00


Urząd Miejski
Wrocławia
50-141 Wrocław
pl. Nowy targ 1/8
kum@UM.wroc.pl
www.Wroclaw.pl
telefon: 71 777-70-00


DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1
50-951 WROCŁAW
NIP 896-100-32-45

NBP O/O Wrocław 41 1010 1674 0005 9222 3100 0000


info@DUW.pl www.DUW.pl

Godziny urzędowania:
pn. - pt: 9:00 - 16:00

Telefony:
Informacja Ogólna: 71 340 60 00
71 340 62 73
Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego:
71 340 61 00

Wydział Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców
sekretariat: 71 340 66 55
faks: 71 340 66 85
Godziny przyjęć klientów:

Infolinia dla cudzoziemców

Telefon: 71 701 11 00
E-mail: infoopt(at)duw.pl
Kontakt telefoniczny możliwy jest od 8:30 do 15:30. Dodatkowo organizowane są spotkania dla osób spoza granic Polski. Punkt informacyjny przekazuje informacje dotyczące legalnego pobytu w Polsce. Punkt działa od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00-16:00.

 

Godziny pracy Oddziału Paszportowego
pn. pt.: 9:00 - 16:00

Paszporty

infolinia paszportowa: 71 340 60 58
Infolinia całodobowa: 71 340 60 00
  • tel: 71 340 63 09 ( w godzinach od 10.00-14.00)
  • W razie wątpliwości i pytań zachęcamy do wysyłania ich drogą mailową na adres:

    paszporty@duw.pl

Wojewoda :
Jarosław Obremski


sekretariat pok. 1016
tel. 71 340 66 28
wojsekr@DUW.pl
Zadania Wojewody 1. Urząd wykonuje zadania wynikające ze sprawowania przez Wojewodę funkcji o których mowa w § 1, w szczególności w zakresie: . dostosowania do miejscowych warunków szczegółowych celów polityki Rządu, zwłaszcza w zakresie prowadzonej na obszarze województwa polityki regionalnej państwa oraz - w zakresie i na zasadach przewidzianych w ustawach - koordynowania i kontrolowania wykonania wynikających stąd zadań, . organizowania kontroli wykonywania przez organy zespolonej administracji rządowej zadań wynikających z ustaw i innych aktów prawnych wydanych na podstawie upoważnień w nich zawartych, ustaleń Rady Ministrów oraz zarządzeń i poleceń Prezesa Rady Ministrów, . organizowania kontroli wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty prawa zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy lub porozumienia z organami administracji rządowej, . zapewnienia współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji rządowej i samorządowej działających na obszarze województwa w zakresie zapobiegania zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia oraz zagrożeń środowiska, bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego, ochrony praw obywatelskich, a także zapobiegania klęskom żywiołowym i innym nadzwyczajnym zagrożeniom oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach, . reprezentowania Rady Ministrów na uroczystościach państwowych i w trakcie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych, . wykonywania i koordynowania zadań w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa wynikających z odrębnych ustaw, . współdziałania z właściwymi organami innych państw oraz międzynarodowych organizacji rządowych i pozarządowych na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych, . przedstawiania Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej, projektów dokumentów rządowych w sprawach dotyczących województwa, . kierowania pracą zespolonych służb, inspekcji oraz straży wojewódzkich i koordynowania ich działalnością oraz zapewnienia warunków do ich skutecznego działania, . sprawowania nadzoru nad działalnością organów gmin, powiatów i samorządu województwa w zakresie i na zasadach określonych ustawami, . reprezentowania Skarbu Państwa na zasadach i zakresie określonym ustawami oraz wykonywania uprawnień i obowiązków organu założycielskiego wobec przedsiębiorstw państwowych do czasu przekazania tej funkcji ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa lub do czasu wygaśnięcia tych uprawnień i obowiązków z innych tytułów, . wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji rządowej należących do właściwości Wojewody, prowadzenia spraw związanych z zaskarżaniem decyzji do NSA oraz stosowaniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, . realizacji zadań wynikających z wieloletniego programu "Program dla Odry -2006", . realizacji zadań związanych z organizacją światowej wystawy EXPO 2010 we Wrocławiu, . wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego. 2. Urząd realizuje także inne niż określone w ust. 1 zadania Wojewody wynikające z ustaw i aktów wydanych w celu wykonania ustaw.
Wicewojewoda:
Jarosław Kresa

sekretariat pok. 1219
tel. 71 340 64 55 tel. 71 340 63 06
wicewojsekr@DUW.pl
II Wicewojewoda:
Bogusław Szpytma

sekretariat pok. 1201
tel. 71 340 68 11
wicewojs2@DUW.pl
Zadania Wicewojewodów .
Wojewoda realizuje zadania przy pomocy I i II Wicewojewody oraz kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, Dyrektora Generalnego Urzędu oraz dyrektorów wydziałów. . Wicewojewodowie wykonują zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Wojewodę. . Jeżeli Wojewoda nie może pełnić obowiązków służbowych zakres zastępstwa I Wicewojewody rozciąga się na wszystkie zadania i kompetencje Wojewody
Dyrektor Generalny: Małgorzata Hasiewicz Sekretariat: pok. 1210
tel. 71 340 62 12 fax 71 340 62 14
Zadania Dyrektora Generalnego : Dyrektor Generalny Urzędu: . zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania, a także ustala organizację pracy Urzędu, w zakresie niezastrzeżonym dla Wojewody, . realizuje politykę personalną w służbie cywilnej, . wykonuje zadania służby cywilnej w Urzędzie, . dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników służby cywilnej, chyba, że ustawa stanowi inaczej, . wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec urzędników zatrudnionych w Urzędzie, wykonuje inne zadania przewidziane w odrębnych przepisach dla kierownika Urzędu lub wynikające z upoważnień i poleceń Wojewody. Gabinet Wojewody (2003-06-02)

Dyrektor Biura Wojewody
Grzegorz Kowal

Sekretariat: p. 1207
tel.: 71 340 63 95
faks: 71 340 63 11

Biuro Prasowe
bp@DUW.pl
PIECZĄTKI w 5 MINUT ! SUCHE STEMPLE PIECZĘCIE LAKOWE i LAK OPRAWA I LAMINOWANIE DOKUMENTÓW

Procedura przyjmowania skarg i wniosków
Wydział Gabinet Wojewody - Oddział Kancelaryjny, Skarg i Wniosków
Procedura przyjmowania skarg i wniosków
Wymagane dokumenty: - skarga lub wniosek
Opłaty skarbowe i administracyjne: - przyjęcie rozpatrzenie skargi lub wniosku nie podlega ww. wymienionym opłatom
Termin i sposób załatwienia:
- W przypadku ustalenia, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku jest Wojewoda - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca (art. 223 § 1 i art. 237 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego - Kpa).
- Skargi lub wnioski wniesione do Wojewody niezgodnie z właściwością - niezwłoczne przekazanie do organu właściwego, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni wraz z zawiadomieniem skarżącego lub wnioskodawcy (art. 231 Kpa).
Miejsce złożenia dokumentów: Skargę lub wniosek można złożyć: 1) przesyłając pocztą na adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Plac Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, 2) osobiście w siedzibie Urzędu: Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław Kancelaria Ogólna parter pok. 0227, lub Kancelaria Wojewody I piętro pok. 1207, 3) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu: w Oddziale Kancelaryjnym, Skarg i Wniosków Gabinetu Wojewody Dolnośląskiego , I piętro, pok. 1211, Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław lub w sekretariacie właściwego merytorycznie Wydziału Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 4) wysyłając fax na nr Gabinetu Wojewody: 71 340-64-82, 5) wysyłając drogą elektroniczną na adres e-mailowy: wojsekr@duw.pl Jednostka/osoba odpowiedzialna: Gabinet Wojewody Dolnośląskiego
Oddział Kancelaryjny, Skarg i Wniosków
Kierownik oddziału: Grzegorz Kubicki
Plac Powstańców Warszawy 1, Wrocław nr pok. 1211 tel. 71 340-61-22, 71 340-62-30. Podstawa prawna: 1.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie przyjmowania rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46). Tryb odwoławczy: Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi lub wniosku jest postępowaniem jednoinstancyjnym. Nie przewidziano w tym postępowaniu żadnych środków odwoławczych. Istnieje jednak możliwość ponownego złożenia skargi lub wniosku pod warunkiem zaistnienia nowych okoliczności. Inne informacje: Strona niezadowolona z załatwienia skargi lub wniosku może wnieść skargę do organu wyższego stopnia lub sprawującego bezpośredni nadzór na organem, który rozpatrywał skargę lub wniosek. Spowoduje to wszczęcie odrębnego postępowania skargowego.

Archiwum przedsiębiorstw


W Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim można uzyskać zaświadczenie (druk RP7 będący podstawą naliczania emerytur i rent) o okresach zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy i wynagrodzeniu. Zaświadczenia takie wydawane są byłym pracownikom Urzędu, jak również pracownikom zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych, dla których organem założycielskim był Wojewoda.

Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać drogą listowną pod adres:

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Organizacyjno-Administracyjny
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 WrocławFormularz wniosku o wydanie zaświadczenia
(plik do pobrania w formacie *.doc)

Archiwum akt osobowych byłych pracowników Urzędu:

  • Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
    pok. 3108 (III piętro)


Archiwum akt osobowych zlikwidowanych przedsiębiorstw państwowych:

Skargi i wnioski można składać w godzinach pracy Urzędu.

Informacji w sprawach udzielają:


Wydział Nadzoru i Kontroli
Oddział Kontroli i Skarg

Sebastian Sobecki
Bartosz Borkowski

tel.: 71 340 66 51
tel.: 71 340 61 22

e-mail: skargiwnioski@DUW.pl

Architektura, budownictwo


Informacji w sprawach udziela: Waldemar Wojciechowski
Wydział Infrastruktury
tel.: 71 340 66 34
e-mail: W.Wojciechowski@DUW.pl

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę:

- projekt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami szczególnymi,
- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym.

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku o pozwolenie na rozbiórkę:

- zgodę właściciela obiektu,
- szkic usytuowania obiektu budowlanego,
- opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,
- opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi,
- w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

Wzór wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (dokument do pobrania w formacie *.doc).

Delegatura w Jeleniej Górze
W skład delegatury w Jeleniej Górze wchodzą:
Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury
Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zamiejscowy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ul. Wiejska 29
58-506 Jelenia Góra
tel.: 75 764 73 00 do 09 (centrala), faks: 75 764 72 99
Delegatura w Legnicy
W skład delegatury w Legnicy wchodzą:
Oddział Zamiejscowy Wydziału Infrastruktury
Oddział Zamiejscowy Wydziału Nieruchomości i Rolnictwa
Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zamiejscowy Wydziału Polityki Społecznej

Adres :
ul. F.Skarbka 3
59-220 Legnica
tel.: 76 856 08 00 (centrala), faks: 76 851 21 11
Delegatura w Wałbrzychu
W skład delegatury w Wałbrzychu wchodzą:
Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Zamiejscowy Wydziału Polityki Społecznej
Kierownik Delegatury: Otylia Garbicz Adres :
ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych
tel.: 74 849 40 00 (centrala)
Administracja zespolona
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Farmaceutycznej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Weterynarii we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej we Wrocławiu
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Dolnośląska Wojewódzka Komenda Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Obywatelstwo


Wszystkie sprawy z zakresu ustawy o obywatelstwie polskim należą do kompetencji Oddziału Obywatelstwa Polskiego w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-951 Wrocław
(wejście od strony Mostu Pokoju)

Sekretariat: pok. 0151
tel.71 340 66 55
faks 71 340 66 85
e-mail: soc@duw.pl

Oddział Obywatelstwa Polskiego

tel. 71 340 64 11

tel. 71 340 68 73, pok. 0139
tel. 71 340 66 09, pok. 0139
tel. 71 340 66 59, pok. 0142
tel. 71 340 66 05, pok. 0141

Godziny przyjmowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek:
8.15-15.30
środa:
8.15-17.30

 
NISZCZARKI sprzedaż Bindownice sprzedaż Laminatory sprzedaż Gilotyny i obcinarki sprzedaż

Straż Miejska Wrocławia
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
telefon 71 347 16 47

straz@StrazMiejska.Wroclaw.pl
www.StrazMiejska.Wroclaw.pl

Zgłoszenia alarmowe oraz bieżące
dotyczące obszaru całego miasta
przyjmowane są pod całodobowym numerem telefonu
986

Strażnicy osiedlowi telefony

Oddział I
ul. Wysoka 6
53-512 Wrocław
Przyjmowanie interwencji tel. 71 347 16 47 całą dobę
Sekretariat
tel. 71 347 16 44
fax: 71 347 16 44
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Zgłoszenia z dzielnic: Krzyki, Stare Miasto, Fabryczna

Oddział II
ul. Pautscha 4
51-651 Wrocław
Przyjmowanie interwencji

tel. 71 347 16 45
fax: 71 347 16 45
godziny pracy:
pn-pt: 6:00 - 21:00
Sekretariat

tel. 71 347 16 46
fax: 71 347 16 46
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30

Zgłoszenia z dzielnic :Psie Pole, Śródmieście

Oddział III
ul. Gwarna 5/7
50-001 Wrocław
Referat Wykroczeń
tel. 71 347 16 37
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 20:30 Sekretariat

tel. 71 347 16 38
fax: 71 347 16 38
godziny pracy:
pn-pt: 6:30 - 14:30
Centrum Kierowania, ul. Zapolskiej 4, 55-080 Wrocław
Przyjmowanie interwencji telefon:
986
fax:
71 371 67 62
godziny pracy:
całą dobę
Zgłoszenia
od osób głuchoniemych
poprzez SMS-y
telefon:
608 302 302

godziny pracy:
całą dobę
Kancelaria GŁÓWNA
ul. GWARNA
telefon: 71 347 16 35
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Kasa


godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:00
Rzecznik Prasowy
telefon: 71 347 16 40
fax: 71 347 16 40
godziny pracy:
pn-pt: 7:30 - 15:30
Skargi i wnioski
telefon: 71 347 16 39
fax: 71 347 16 34
godziny pracy:
pn, wt, czw, pt: 7:30 - 15:30
śr: 7:30 - 17:30


druk PRAC MAGISTERSKICH DRUK PRAC DOKTORSKICH Oprawa twarda i miękka Druk rysunków

USŁUGI REKLAMOWE I HANDEL ART. BIUROWYMI


PolGer - Istniejemy od 1990 roku.

USŁUGI: pieczątki, stemple, oprawa, bindowanie, lakowanie, tłoczenie, hot-print, grawerowanie, wycinanie ploterami tnącymi, grawerującymi, laserowymi, szyldy, tablice, banery, koszulki, medale, odznaki, przypinki, pinsy, bonty, sublimacja, kubki, podkładki pod myszy, suche pieczęcie, druk offsetowy, druk cyfrowy, druk solwentowy, druk pigmentowy, druk atramentowy, druk wielkoformatowy, laminacja wielkoformatowa, laminacja arkuszowa, foliowanie, smycze z nadrukiem, breloki, żetony, numerki na drzwi, numerki szatniowe, sitodruk, tampondruk, dyplomy, puchary, znaczki, naklejki, nalepki wypukłe z oczkiem, medale bite, medale trawione, matryce, sztance, zegary reklamowe, skanowanie, skanowanie wielkoformatowe, roll-upy, nagrywanie płyt CD i DVD, nadruki na płytach i na naklejkach do płyt, zlecenia nietypowe, druk woskowy, druk prac magisterskich, dyplomowych i doktoratów, edycja prac, wydawnictwo z ISBN, oprawy twarde, klejone, wsuwane, grzebieniowe, zwojowe, oprawy introligatorskie, broszury, projektowanie stron www, rejestracja domen, hosting, doradztwo, Tablice z alfabetem Brajla, plany ewakuacyjne, tablice tyflograficzne itd. Sprzedaż: bindownice, laminatory, gilotyny, obcinarki, trymery, dziurkacze, zszywacze, drukarki, sprzet elektroniczny, artukuły biurowe, papier, rolki papieru do ploterów, folie laminacyjne arkuszowe i rolowe, etykiety samoprzylepne, płyty CD i DVD, pamięci przenosne pendrive, identyfikatory, holdery, kartony białe i kolorowe w różnych formatach, automaty pieczątkarskie, poduszki, spinacze, listwy wsuwane, grzbiety plastikowe, folie i kartony do opraw, zaokrąglacze, zegary, testery banknotów, towary na zamówienie.

Usługi wykonywane są we Wrocławiu i pod Wrocławiem.

Indywidualne kalendarze. Kalendarz z nadrukiem. Druk i oprawa.

Informacje 71 32816 56; Wrocław Smoluchowskiego 22/1

MAPKA

Introligator. Nadruki, znakowanie, tłoczenia (hot print - złocenie), grawerowanie na kalendarzach.
Oprawa kalendarzy indywidualnych (z drukiem) .

Kompleksowa obsługa konferencji, zjazdów, spotkań: identyfikaory, smycze, zaproszenia, programy, teczki, torby z nadrukami, długopisy, notesy, clipboardy, kawa, herbata itd.

  Zaprzyjaźnione linki:  
List zza grobu - Każdy Polak powinien to przeczytać
Urząd Miasta Wrocławia
informacje miejskie
Afra Wałbrzych
WI-MAG - Produkacja regałów
WI-MAG - Produkacja regałów - strona zapasowa

Bioterapia REIKI, Radiestezja

Mistrz Bioterapii REIKI, RADIESTEZJI

we.Wroclawiu.pl hosting domeny projektowanie stron
URZĄD MIEJSKI KRAKÓW
SKLEP NADIA - - BIŻUTERIA ODZIEŻ
Polsko-Niemieckie
Towarzystwo Radiologiczne
Firma budowlana
Pol-Las
Armar - Filtry do wody
producent systemów ogrodzeniowych

 

 


SPRZEDAŻ URZĄDZEŃ DO BIURA I DO USŁUG
LAMINATORY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
TESTERY
BANKNOTÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
LICZARKI
BANKNOTÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
GALERIA PAPIERU
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ZAOKRĄGLACZE
NAROŻNIKÓW

STRONA1
STRONA2
STRONA3
SZAFKI
NA KLUCZE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
IDENTYFIKATORY
HOLDERY

STRONA1
STRONA2
STRONA3
MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
BARWNE A4

STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
WIZYTÓWKI

STRONA1
STRONA2
STRONA3
KARTONY
OZDOBNE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
PUCHARY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
GRAWERTON
STRONA1
STRONA2
STRONA3
MEDALE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
         
   
ALBA
wieszaki, zegary, saszetki, stojaki, prezentery, wagi elektroniczne i mechaniczne

SPRZEDAŻ USŁUG
GRAWEROWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUKOWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DYPLOMY NA METALU
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUK WIELKOFORMATOWY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
DRUKARNIA OFFSET
STRONA1
STRONA2
STRONA3
POLIGRAFIA
STRONA1
STRONA2
STRONA3
IDENTYFIKACJA KONFERENCJE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
MEDALE ODZNAKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
SUCHE PIECZĘCIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
WIZYTÓWKI
KARTY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
STRONA4
MATERIAŁY
EKSPLOATACYJNE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
NAKLEJKI
NALEPKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARKUSZE
BARWNE A4

STRONA1
STRONA2
STRONA3
FOLIOWANIE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
KARTONY
OZDOBNE
STRONA1
STRONA2
STRONA3
PUCHARY
STRONA1
STRONA2
STRONA3
ARTYKUŁY
STEMPLARSKIE

STRONA1
STRONA2
STRONA3
BONTY
PRZYPINKI
STRONA1
STRONA2
STRONA3
HOSTING
STRONA1
     
   

Sprzedaż urządzeń i artykułów biurowych i do usług starsza wersja

Ceny netto
ZAPRASZAMY Andrzej Bergier

stare indexy a b